SMED przykład, SMED MTM i OTED

SMED – (Single Minute Exchange of Die)  jest metodą szybkich przezbrojeń, której głównym założeniem jest dążenie do czasu przezbrojenia w czasie jednocyfrowej liczby minut, czyli maksymalnie w 9 minut. SMED powiązane jest z filozofią Lean Manufacturing i systemem zarządzania kompleksową efektywnością sprzętu – TPM.

SMED zakłada optymalizację i standaryzację czynności wykonywanych w czasie przezbrojenia już po zatrzymaniu maszyny. Po ustaleniu niezbędnych czynności wynikających z przezbrojenia muszą one zostać zoptymalizowane, opisane i podzielone na czynności zewnętrzne i wewnętrzne. Czynności wewnętrzne to te, które muszą być wykonane bezwzględnie po zatrzymaniu i przed uruchomieniem maszyny. Założeniem jest podjęcie takich działań usprawniających, aby ilość czynności wewnętrznych była jak najmniejsza. Czynności zewnętrzne to wszystkie takie czynności, które po optymalizacji metody przezbrajania mogą zostać wykonane przed zatrzymaniem maszyny lub po jej ponownym uruchomieniu.

Wdrożenie SMED zwiększa elastyczność firmy, pozwala na skracanie serii produkcyjnych co pozwala na zmniejszenie poziomu EOQ (ang. Economic Order Quantity – Ekonomicznej Wielkości Zamówienia).

SMED przykład

Przykład przezbrojenia wtryskarki wg metodyki SMED:

Ciekawy przykład przezbrojenia maszyny, wtryskarki średniej wielkości. W warunkach niezoptymalizowanych wymiana formy trwa w zależności od poziomu skomplikowania od 1 do nawet kilkunastu godzin. Tutaj jest przykład optymalizacji i redukcji czasu przezbrojenia do poniżej 5 minut.

Wdrażanie SMED opiera się na kilku podstawowych krokach: 

  • Opisać czynności niezbędne do wykonania przezbrojenia.
  • Zdefiniować czynności zewnętrzne i wewnętrzne.
  • Opracować i opisać optymalne metody wykonywania poszczególnych czynności ze szczególnym naciskiem na optymalizację czynności zewnętrznych.
  • Przeprowadzić analizy ruchów elementarnych dla czynności wewnętrznych.
  • Wyznaczyć planowany czas przestoju maszyny wynikający z konieczności jej przezbrajania.
  • Opisać metodę i wdrożyć w połączeniu z działaniami TPM i 5S.

SMED MTM

SMED MTM - rewelacyjnym rozwiązaniem jest połączenie metody SMED z zasadą ekonomiki ruchów elementarnych, m.in. MTM. Zasada ekonomiki ruchów elementarnych pozwala jeszcze precyzyjniej i dokładniej opracować optymalną metodę przezbrojenia dla czynności wewnętrznych, wyliczenie opłacalności wdrożenia niezbędnych zmian i ostatecznie wprowadzenie ich jako standard.

OTED

(One-Touch Exchange of Die) – odmiana SMED zakładająca przezbrojenie w czasie krótszym niż 100 sekund lub nawet dosłownie interpretując przezbrojenie jednym dotknięciem.

Idealnym rozwiązaniem jest przezbrojenie bez zatrzymywania procesu, które jest wykonywane w czasie czynności wymiany elementów przetwarzanych w danej maszynie. Rozwiązanie takie w rzeczywistości występuje znacznie rzadziej niż SMED ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne, które wynikają z automatyzacji procesu przezbrajania. Zamiast nazwy One-Touch Exchange of Die spotyka się czasem nazewnictwo Zero Minute Exchange of Die.


wróc do listy wpisów
Standaryzacja

Słowo standaryzacja wywodzi się od wyrazu standard, który oznacza określone kryteria, normy, parametry i wytyczne wyznaczające najbardziej pożądany stan środków i sposobu ich wykorzystania. Co to jest standaryzacja Standaryzacja jest jednym z podstawowych narzędzi lean. Jest procesem określania i wprowadzania standardów. Celem standaryzacji jest określenie i zastosowanie optymalnych kryteriów i wytycznych dotyczących wykorzystania środków, ich […]

Metoda 5S – 6S

5S   – wywodzi się z japońskiej filozofii organizacji pracy i jest stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach na całym świecie. Nazwa odnosi się do 5 słów zaczynających się na S:  Seiri (整理): sort, selekcja  Seiton (整頓): storage, systematyka  Seiso (清掃): shine, sprzątanie  Seiketsu (清潔): standarise, standaryzacja  Shitsuke (躾): sustain, samodyscyplina  Obszary 5S Standaryzacja 5S jest podstawowym filarem filozofii Lean Manufacturing. Obejmuje takie obszary jak:  kształtowanie stanowiska pracy (layout stanowiska)  rozmieszczenie materiałów i […]

Ekonomika Ruchów Elementarnych – MTM

Ekonomika Ruchów Elementarnych Zasada kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka, z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodna z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych ukierunkowana jest na wykonanie zadania poprzez minimalną ilość ruchów, jak najmniej czasochłonnych, wykonywanych równocześnie obiema rękami. Połączenie zasady ekonomiki ruchów elementarnych z zasadami filozofii Lean Manufacturing pozwala, w procesie optymalizacji i […]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!