Reengineering

Reengineering (czyt. reinżyniering)/ Business Process Reengineering (BPR) lub Kaikaku – koncepcja wdrażania zmian i usprawnień. Oznacza przemyślenie od nowa oraz przeprojektowanie procesów w firmie prowadzące do poprawy procesów i osiąganych wyników. Przeprojektowaniu podlega od podstaw cały wybrany proces lub cała organizacja (zmiany kompleksowe, a nie kosmetyczne). Reenginering zakłada znaczne zmiany organizacyjne procesów, nie zaś drobną poprawę, dlatego ważną rolę odgrywa czynnik ludzki. Jego pominięcie jest często skutkiem niepowodzenia wdrażania BPR/ KAIKAKU.  

Kaikaku (jap. 改革 – reforma) – wg terminologii Lean Manufacturing jest to przeprowadzenie radykalnych zmian wzdłuż nawet całego strumienia wartości, przepływającego przez wiele przedsiębiorstw. Interpretując różne źródła dotyczące ww. terminów BPR i Kaikaku można stwierdzić, że jest to w praktyce to samo działanie. 

Należy podkreślić, że Kaikaku / Business Process Reengineering jest uzupełnieniem procesu dążenia do doskonałości i powinno być stosowane, w miarę potrzeby, przez przedsiębiorstwa razem z Kaizen, czyli ciągłym doskonaleniem małymi krokami. Literatura (np. Odchudzanie firm - James P. Womack, Daniel T.Jones) oraz wiele źródeł internetowych potwierdzają, że Kaizen i Kaikaku powinny być stosowane jako wzajemnie uzupełniające się procesy doskonalące – nie alternatywne. Zobrazowaniem tego uzupełnienia jest wykres przedstawiony poniżej lub np. często obrazowane uzupełnienie Kaizen i Kaikaku w formie znaku YIN i YANG.

Stwierdzenia, że BPR/ Kaikaku jest stosowany przez firmy „zdesperowane” jako ostateczność, jest błędne i nieprawidłowo interpretowane. Projekty doskonalące, traktowane jako Business Process Reengineering czy Kaikaku, powinny być realizowane systematycznie w zależności od indywidualnych potrzeb firmy, co wtedy daje bardzo istotne uzupełnienie dla ciągłego doskonalenia małymi krokami. 

Niestety wiele firm, ze względu na ograniczoną dostępność lub przeciążenie zadaniami zatrudnionych specjalistów, często ma mocno ograniczone zdolności realizacji projektów BPR/ Kaikaku. Stali pracownicy firmy często nie są w stanie wykonać dokładnych pomiarów i dokumentacji, ze względu na dużą ilość danych do przetworzenia. Dodatkowo wiąże się to z dużym nakładem czasu. Zatrudnienie grupy zewnętrznych inżynierów do BPR przynosi organizacji większe korzyści w krótszym czasie. 

Reengineering obejmuje m.in następujące działania: 

 • mapowanie i modelowanie procesów 
 • normowanie czasów czynności elementarnych 
 • tworzenie normatywów czynności elementarnych 
 • tworzenie kart technologicznych 
 • tworzenie kart cykli 
 • tworzenie kalkulatora czasów 
 • weryfikacje istniejących norm pod kątem ewentualnych niezgodności z rzeczywistymi nakładami 
 • optymalizacje procesów istniejących i planowanych 
 • optymalizacje stanowisk i metod pracy 
 • tworzenie i opisywanie dokumentów od podstaw 
 • tworzenie norm planowania 
 • optymalizację kosztów logistycznych 
 • analizę i reorganizację procesów logistycznych 
 • optymalizację wykorzystanej powierzchni magazynowej 
 • racjonalizację poziomu zatrudnienia 
 • rozbudowę lub poprawę prawidłowego wykorzystania systemu ERP 
 • modernizację wyposażenia obiektów magazynowych 
 • poprawę przepływu informacji między kluczowymi działami firmy 

 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!