Marnotrawstwo

Marnotrawstwo (zarządzanie) - nieracjonalność, rozrzutność. Z perspektywy zarządzania, procesów biznesowych oraz procesów administracji publicznej marnotrawstwem jest nieracjonalne i nieefektywne zarządzanie zasobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tych procesów. Marnotrawstwem są czynności i procesy nie zwiększające wartości a angażujące zasoby do ich wytwarzania. Główne rodzaje marnotrawstwa występujące w zarządzaniu procesami to: 

  • Nieracjonalne gospodarowanie środkami finansowymi – ponoszenie zbyt wysokich kosztów na zakupy niezbędnych środków lub zakupy środków zbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów 
  • Nadmierne wytwarzanie – realizacja w ramach zachodzących procesów zbyt dużej ilości niż potrzeba dóbr, usług czy produktów 
  • Zbędny ruch – nadmierny ruch związany ze złą organizacją procesów i metod pracy 
  • Oczekiwanie – długie okresy bezczynności zaangażowanych zasobów, np. ludzi, maszyn, części, materiałów 
  • Zbędny transport – zbędne przemieszczanie przedmiotu realizowanych procesów, np. elementów, części, półwyrobów, wyrobów, dokumentów 
  • Zapasy – zbyt wiele zapasu środków niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów, np. materiałów, surowca w procesie produkcji 
  • Wady – dotyczą wyrobów, jak i dokumentacji, dostaw, informacji 
  • Nadmierne przetwarzanie – wykonywanie zbędnych czynności w realizowanym procesie, np. wielokrotna obróbka, kontrola tego samego elementu procesu lub wyrobu 
  • niewykorzystany potencjał pracowników 

Działania związanie z eliminacją marnotrawstwa lub minimalizacją skali jego występowania związane są przede wszystkim z ustaleniem głównych źródeł powstawania oraz podjęciem działań zapobiegających dalszemu występowaniu w przyszłości. Działania te nazywane są racjonalizacją procesów lub w zależności od przyjętych standardów: ciągły proces ulepszeń, proces ciągłego ulepszania, kaizen, KVP. 

Przez racjonalizację procesów eliminowane są poszczególne  rodzaje marnotrawstwa, w skutek czego następuję poprawa efektywnego wykorzystania zasobów zaangażowanych w usprawnione procesy. W procesach biznesowych racjonalizacja i redukcja marnotrawstwa wpływa pozytywnie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast w procesach funkcjonowania administracji państwowej racjonalizacja i redukcja marnotrawstwa pozwala na redukcję kosztów funkcjonowania administracji i tym samym bardziej efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Z punktu widzenia metodyki zarządzania Lean Management marnotrawstwo nazywane jest z języka japońskiego słowem MUDA. 


wróc do listy wpisów
Nasze doświadczenie

Przy współpracy koncentrujemy się na jak najbardziej efektywnym transferze wiedzy (know how) i umiejętności w w/w zakresie do specjalistów i kadry zarządzającej firmy, z którą współpracuję.  Głównym celem naszych działań i zespołów którymi kierujemy jest rzeczywista poprawa konkurencyjności firm przez m.in. unikanie zbędnych kosztów wytwarzania i funkcjonowania.   Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie pozyskane z międzynarodowej grupy specjalistów działających w […]

LeanSigma MTM

LeanSigmaMTM (Lean Sigma MTM) – połączenie 3 istotnych filozofii i metod efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem:  Filozofii Lean Management – wywodzącej się z Japonii i zakładów Toyoty  Zasady ekonomiki ruchów elementarnych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych MTM, która powstała w USA ponad pół wieku temu, a jej protoplastą był Pan Frank Bunker Gilbreth. Pionierem w Polsce był Pan Romulald Wołk, który pierwsze wzmianki opisał w […]

Poziomowanie produkcji – Heijunka

Heijunka – proste narzędzie do „manualnego” równoważenia produkcji (poziomowanie produkcji). Tablice heijunka przyjmują różną formę – tablic magnetycznych, regałów z pułkami czy tablic z kieszeniami. Tablice haijunka pozwalają z wykorzystaniem kart kanban lub zleceń produkcyjnych, w bardziej przejrzysty sposób planować produkcję i sterować łańcuchem dostaw wewnętrznych.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!