Marnotrawstwo

Marnotrawstwo (zarządzanie)  – nieracjonalność, rozrzutność. Z perspektywy zarządzania, procesów biznesowych oraz procesów administracji publicznej, marnotrawstwem jest nieracjonalne i nieefektywne zarządzanie zasobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tych procesów. Marnotrawstwem są czynności i procesy nie dodające wartości a angażujące zasoby do ich wytwarzania. W terminologii lean management marnotrawstwo określane jest mianem Mudy. Główne rodzaje marnotrawstwa występujące w zarządzaniu procesami to: 

  • Nieracjonalne gospodarowanie środkami finansowymi – ponoszenie zbyt wysokich kosztów na zakupy niezbędnych środków lub zakupy środków zbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów.
  • Nadmierne wytwarzanie – realizacja w ramach zachodzących procesów zbyt dużej ilości niż potrzeba dóbr, usług czy produktów.
  • Zbędny ruch – nadmierny ruch związany ze złą organizacją procesów i metod pracy; 
  • Oczekiwanie – długie okresy bezczynności zaangażowanych zasobów, np. ludzi, maszyn, części, materiałów.
  • Zbędny transport – zbędne przemieszczanie przedmiotu realizowanych procesów, np. elementów, części, półwyrobów, wyrobów, dokumentów.
  • Zapasy – zbyt wiele zapasu środków niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów, np. materiałów, surowca w procesie produkcji.
  • Wady – dotyczą wyrobów, jak i dokumentacji, dostaw, informacji.
  • Nadmierne przetwarzanie – wykonywanie zbędnych czynności w realizowanym procesie, np. wielokrotna obróbka, kontrola tego samego elementu procesu lub wyrobu.
  • Niewykorzystany potencjał pracowników.

Działania związanie z eliminacją marnotrawstwa lub minimalizacją skali jego występowania związane są przede wszystkim z ustaleniem głównych źródeł powstawania oraz podjęciem działań zapobiegających dalszemu występowaniu w przyszłości. Działania te nazywane są racjonalizacją procesów lub w zależności od przyjętych standardów: ciągły proces ulepszeń, proces ciągłego ulepszania, Kaizen, KVP. 

Przez racjonalizację procesów eliminowane są poszczególne  rodzaje marnotrawstwa, w skutek czego następuję poprawa efektywnego wykorzystania zasobów zaangażowanych w usprawnione procesy. W procesach biznesowych racjonalizacja i redukcja marnotrawstwa wpływa pozytywnie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast w procesach funkcjonowania administracji państwowej racjonalizacja i redukcja marnotrawstwa pozwala na redukcję kosztów funkcjonowania administracji i tym samym bardziej efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Z punktu widzenia metodyki zarządzania Lean Management marnotrawstwo nazywane jest z języka japońskiego słowem MUDA. 


wróc do listy wpisów
Wskaźnik zwrotu inwestycyjnego ROI

ROI (return of investment) - wskaźnik zwrotu z inwestycji. Zalicza się do najważniejszych wskaźników z grupy rentowności przedsiębiorstw. ROI jest stosunkiem zysku operacyjnego podzielonego przez wartość majątku zaangażowanego w wypracowany zysk. Pozwala w prosty sposób oszacować zwrot z zainwestowanych pieniędzy.  Wiele firm nie decyduje się na wdrożenie usprawnień ze względu na ogromne koszty startowe. Nie zdając […]

Zarządzanie wiedzą (knowledge management)

W ostatnich dekadach zachodzą szybkie i ważne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw. Główną ich przyczyną jest – oprócz globalizacji – szybki rozwój technologii informatycznych, niezwykle szybkie tempo zachodzących przemian ekonomiczno-gospodarczych, nieprzewidywalność i ostrość zmian, rosnące wymagania klientów i zaostrzająca się konkurencja o charakterze globalnym.  Nie dziwi więc, że następuje przełom w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w stosowanych koncepcjach zarządzania. Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań umożliwiających im […]

Reengineering

Reengineering (czyt. reinżyniering)/ Business Process Reengineering (BPR) lub Kaikaku – koncepcja wdrażania zmian i usprawnień. Oznacza przemyślenie od nowa oraz przeprojektowanie procesów w firmie prowadzące do poprawy procesów i osiąganych wyników. Przeprojektowaniu podlega od podstaw cały wybrany proces lub cała organizacja (zmiany kompleksowe, a nie kosmetyczne). Reenginering zakłada znaczne zmiany organizacyjne procesów, nie zaś drobną poprawę, dlatego ważną rolę odgrywa czynnik ludzki. Jego pominięcie jest często skutkiem niepowodzenia wdrażania BPR/ KAIKAKU.   Kaikaku (jap. 改革 […]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!