Audyt

Audyt logistyczny

Z jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu.

W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt logistyczny.

Na podstawie audytu logistycznego przygotowujemy optymalny model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz plan restrukturyzacji obejmujący niezbędne działania usprawniające. Metodyka realizacji audytu, którą stosujemy jest opata na kilkunastoletnim doświadczeniu w realizacji działań usprawniających i poprawiających efektywność. Opieramy się również na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu międzynarodowej grupy doradczej w ramach której realizowaliśmy transfer know-chow do krajów rozwijających się. Dzięki realizacji audytu logistycznego przeprowadzana jest obiektywna oceny skuteczności, gospodarności i wydajności (economy, efficiency, effectiveness – 3xE/3E) kluczowych procesów zachodzących w danej jednostce biznesowej lub administracyjnej. Ocena 3E obejmuje:

 • Ekonomia – minimalizacja kosztów niezbędnych zasobów – wytwarzanie możliwie jak najtaniej.
 • Efektywność  – realizacja we właściwy sposób przy minimalnym wysiłku i racjonalnym zaangażowaniu kluczowych zasobów.
 • Skuteczność – poziom realizacji celów i oczekiwań klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), czyli skuteczność realizacji właściwych rzeczy.

Poniżej przedstawiamy przykładowy plan oraz zakres realizacji takiego audytu dla przedsiębiorstwa.

1.Konkurencyjność naszej oferty

 • Zakres merytoryczny obejmuje całościowo najważniejsze procesy wewnętrzne i opcjonalnie zewnętrzne firmy.
 • Koncentracja audytu skierowana będzie na niskonakładowe optymalizacje oparte na najlepszych praktykach stosowanych na całym świecie od kilkudziesięciu lat.
 • Manager prowadzący posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma realizacji i przekazu „know-chow” jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej.
 • Audyt zakłada uwzględnienie specyfiki przedsiębiorstwa, jego wielkości, rodzajów procesów, różnorodności i wielkości produkcji.

2.Cele audytu

Przed realizacją niniejszego audytu proponujemy wyznaczenie następujących kluczowych celów:

 • Opracowanie propozycji optymalnego modelu biznesowego firmy.
 • Diagnoza stanu obecnego sposobu organizacji pracy i realizacji kluczowych procesów.
 • Przedstawienie propozycji wprowadzania kluczowych wskaźników efektywności zasobów i jakości procesów firmy.
 • Przygotowanie kompleksowego planu realizacji działań usprawniających.
 • Przeprowadzenie analizy SWOT – szans, zagrożeń, słabych i mocnych stron proponowanych działań.
 • Przeprowadzenie etatyzacji (określenie zapotrzebowania na personel) – opcjonalnie w wersji rozszerzonej audytu.

3.Zakres merytoryczny audytu

Audyt w następujących etapach:

Etap 1. Analiza i diagnoza stanu obecnego.

Zostaną przeprowadzone obserwacje i analizy stanu obecnego, sposobów organizacji pracy, planowania, monitorowania i rozliczania wykonywanych zadań.  Przeanalizowane zostaną mocne i słabe strony obecnej organizacji procesów logistycznych i magazynowych. Diagnoza stanu obecnego przeprowadzona zostanie w zakresie:

1.    Weryfikacja organizacyjnej struktury logistyki i magazynów.
–         analiza oraz weryfikacja prawidłowości podziału kluczowych zadań i odpowiedzialności,

2.    Zarządzanie pracownikami i organizacja pracy.
–         organizacja pracy, metod pracy i realizacji zleceń,
–         ustalanie i weryfikacja priorytetów,
–         efektywność czasu pracy pracowników i wykorzystania środków transportu,
–         planowanie dostępności pracowników, środków pomocniczych i transportowych,
–         przepływ realizacji zleceń w procesach logistycznych,
–         rejestracja i monitoring wykonywanych transakcji magazynowych.

3.    Zarządzanie jakością.
–         mierniki jakościowe (wewnętrzne i zewnętrzne),
–         kontrola jakości realizacji wyrobów wzdłuż procesu wytwarzania,
–         monitorowanie, rejestracja i sposób rozwiązywania problemów jakościowych,
–         podejmowanie działań zapobiegawczych w powstawaniu kluczowych problemów jakościowych.

4.    Utrzymanie ruchu narzędzi i środków transportu.
–         prewencyjne i autonomiczne utrzymanie ruchu,
–         zarządzanie remontami i pracami konserwacyjnymi maszyn,
–         usuwanie awarii i bieżące naprawy,
–         efektywność działań utrzymania ruchu.

5.    Przyjęcia dostaw – obszar wejścia,
–         szczegółowy audyt procesu przyjęć,
–         weryfikacja zgodności dostaw z zamówieniem,
–         wizualizacja, przepływ informacji,
–         wskaźniki procesu wejścia,
–         zewnętrzne czynniki wpływające.

6.    Magazyn
–         Zarządzanie pracownikami,
–         Przesunięcia wewnątrzmagazynowe,
–         kompletacja i przygotowanie zleceń,
–         wizualizacja, przepływ informacji,
–         inwentaryzacja okresowa i ciągła,
–         wskaźniki procesów wewnątrz magazynowych,
–         optymalizacja składowania, lokalizacji materiałów.

7.    Wydania z magazynu – obszar wyjścia,
–         wydania z magazynu i prawidłowość ich realizacji,
–         supermarkety, systemy kanban,
–         kontrole wydań, cross check,
–         wskaźniki procesów wydań magazynowych,

8.    Weryfikacja kompetencji pracowników.
–         weryfikacja kompetencji pracowników metodą wywiadowczą wśród kluczowych osób (główne zadania),
–         zarządzanie umiejętnościami, matryce umiejętności i kompetencji.

9.    Kluczowe wskaźniki (KPI) i zarządzanie przez cele .
–         weryfikacja obecnie stosowanych wskaźników i prawidłowości rejestracji dla powyższych procesów,
–         analiza możliwości wprowadzenia nowych obiektywnych wskaźników w połączeniu z systemem motywacyjnym,

10.  Etatyzacja.

Przeprowadzenie pomiarów i obliczeń zapotrzebowania na personel na podstawie następujących danych:
–         obserwacje migawkowe i fotografie dnia roboczego.
–         zapis własny i szacowanie.
–         obecnie stosowane/dostępne w firmie (jeżeli są) normy planowanej czasochłonności.

Etap 2. Opracowanie propozycji zmian.

Na podstawie zebranych informacji i wniosków z etapu pierwszego opracowane zostaną propozycje zmian

usprawniających obejmujące kompleksowo kluczowe problemy:

1.     Opis koncepcji optymalnego modelu funkcjonowania procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa.
2.     Zbiór proponowanych działań usprawniających obejmujących eliminację najistotniejszych problemów występujących w obszarach objętych analizą.
3.     Wstępny harmonogram wraz z kolejnością realizacji działań usprawniających.
4.     Etatyzacja dla stanu obecnego i wstępna dla stanu docelowego po uwzględnieniu proponowanych zmian.
5.     Raport w formacie PDF (opcjonalnie).

Etap 3. Prezentacja i przejście do wdrożenia.

Przygotowany raport zostanie zaprezentowany i poddany dyskusji oraz weryfikacji wspólnie z kluczowymi osobami firmy Zleceniodawcy.

Prezentacja końcowa zrealizowana zostanie wg następującego schematu:

1.  Prezentacja wyników audytu wraz z wyjaśnieniem proponowanych zmian.
2.  Przeprowadzenie wspólnej dyskusji, burza mózgów.
3.  Analiza SWOT – mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń zaproponowanych usprawnień.
4.  Weryfikacja i ewentualna korekta proponowanych usprawnień oraz harmonogramu działań.
5.  Ustalenie niezbędnych zasobów i zakresu dalszego wsparcia w realizacji zweryfikowanego planu.
6.  Akceptacja i przekazanie do dalszej realizacji.
–  obecnie stosowane/dostępne w firmie (jeżeli są) normy planowanej czasochłonności.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!