Mapowanie procesów

Będziesz mógł podejmować trafniej działania usprawniające ukierunkowane na: 

  • Skracanie czasu realizacji zleceń. 
  • Redukcję zapasów w toku oraz zapasów głównych.  
  • Eliminację wąskiego gardła wzdłuż całego procesu. 
  • Modelowanie i optymalizację procesów. 
  • Standaryzację przepływu wartości, procesu, zadań. 

Mapowanie procesów jest działaniem polegającym na graficznym przedstawieniu przebiegu całości procesu lub jego fragmentu nazywanego podprocesem. Istnieje kilka najbardziej popularnych form graficznego opisywania. W mapowaniu stosuje się z góry ustaloną symbolikę oznaczania. Najpopularniejsze metody graficznego opisywania procesów realizowane są za pomocą: 

  • Schematów blokowych. 
  • Ikon lean mapping. 

Prawidłowo przygotowana mapa procesu w formie schematu blokowego jest dodatkowo algorytmem opisującym jednoznacznie przebieg procesu. W tej formie opisuje się standard przebiegu procesu, który uzupełniony o dodatkowe komentarze oraz opisy czynności jest procedurą procesu opisanego tym schematem. 

Mapowanie procesów z wykorzystaniem schematów blokowych pionowych i poziomych: 

 

Porównanie dwóch modeli przepływu procesu. Procedura procesu przed optymalizacją i po optymalizacji:

 

Mapowanie procesu realizowane z wykorzystaniem oznaczeń wg metodyki lean mapping najczęściej koncentruje się na określeniu mapy przepływu wartości dodanej, czyli czynności i procesów, które dodają wartość wytwarzanym produktom lub usługom. Mapowanie procesów wg lean mapping nazywane jest mapowaniem strumienia wartości lub mapowaniem przepływu wartości (ang. Value Steam Mapping – w skórcie VSM). W pełnej mapie przepływu wartości powinny zostać zawarte procesy, ich czasy obejmując klienta zamawiającego wyrób lub usługę, dostawcę, planowanie i sam proces wytwarzania.  

Przykład mapy przepływu wartości, mapy procesu wg zasady lean mapping: 

 

Głównym celem mapowania strumienia wartości jest określenie czasu przepływu realizowanych zleceń (Lead Time) i podjęcie działań ukierunkowanych na skrócenie czasu przepływu. Dodatkowo istotnym elementem jest zdefiniowanie wąskiego gardła wzdłuż danego procesu wytwórczego (ang. Bottleneck, niem. Engpass). Dzięki opracowaniu mapy procesu dla stanu obecnego można dokładniej określić wąskie gardła wzdłuż procesu oraz zdefiniować miejsca najdłuższych przestojów (zjawisko zasady przepływu seria-kolejka) i podjęcie ich eliminacji. Opracowanie modelu procesu optymalnego i jego wdrożenie bardzo często pozwala na kilku, a nawet kilkunastokrotne skrócenie czasów realizacji zleceń. Osiągnięcie znacznie krótszego czasu realizacji zlecenia pozwala na poprawę elastyczności firmy i zredukowanie zapasów w toku produkcyjnym. Skracanie czasów realizacji zleceń wiążę się m.in. z wdrożeniem: 

Mapowanie procesów jest istotnym elementem wdrażania filozofii Lean Management w definiowaniu prawidłowego modelu biznesowego procesów, kompleksowego planowania zasobów przedsiębiorstwa, które przepływają przez systemu ERP czy ich ograniczoną odmianę czyli MRP 2. Zmapowanie procesów zachodzących w ramach zintegrowanego planowania ERP pozwala bardzo często poprawić lub nawet pozwolić na rozpoczęcie odpowiedniego funkcjonowania systemów ERP. Bardzo często problemem z prawidłowym funkcjonowaniem systemów ERP lub MRP2 (rzadziej MRP) jest brak standardu przepływu danych przez te systemy. W takiej sytuacji pomocne jest opracowanie optymalnych modeli wszystkich procesów powiązanych z funkcjonowaniem poszczególnych modułów ERP. Opracowane optymalne modele procesów w formie ich map (w tego typu mapowaniu wskazane jest wykorzystanie metodyki mapowania z wykorzystaniem schematów blokowych) należy wdrażać jako standardowe procedury poszczególnych procesów. Często problemem jest prawidłowe przestrzeganie tych standardów, ale w takiej sytuacji pomocne są opisy standardów pracy w połączeniu z 5S uzupełnionym o schematy blokowe i wizualizacje. 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!