+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Lean TOP Management

Certyfikowane szkolenie otwarte:

„lean management & lean manufacturing” one day show dla kardy zarządzającej

jednodniowe szkolenie "one day show" dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników z zakresu 

„lean management i lean manufacturing” prowadzone przez: 

managera posiadającego kilkunastoletnie doświadczenie w w/w tematyce jako inżynier, manager projektów i prezes zarządu.

Szkolenie to obejmuje szerokie spektrum działań związanych ze standaryzacją i optymalizacją stosowanych metod pracy w realizacji zadań wybranych obszarów przedsiębiorstw. Zakres tematyczny oparty jest o najlepsze międzynarodowe techniki efektywnego zarządzania oraz wieloletnie doświadczenie trenera prowadzącego.

Konkurencyjność naszego szkolenia

 • Zakres merytoryczny obejmuje całościowo zagadnienia związane z filozofią lean thinking, narzędziami lean manufacturing i narzędziami powiązanymi, procesem standaryzacji i optymalizacji pracy począwszy od nauki sposobów definicji i poszukiwania marnotrawstwa.
 • Trener prowadzący szkolenie posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma przekazu wiedzy jak i zakres szkolenia jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej szkolenie.
 • Wychodzi znacznie poza zakres metody lean manufacturing.

Cel szkolenia
Pozyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie praktycznego podejścia do:

 • wdrażania filozofii lean management i lean manufacturing, 
 • optymalizacji i standaryzacji procesów,
 • wdrażania metody 5S,
 • zastosowania podstawowych zasad ekonomiki ruchów elementarnych,
 • poprawy ergonomicznego kształtowania stanowisk i metod pracy,
 • eliminacji negatywnych skutków monotonii pracy,
 • balansowania linii i gniazd produkcyjnych z wykorzystaniem wykresów Yamazumi,
 • wdrażania metody „przepływu jednej sztuki” (one piece flow),
 • wdrażania metody „chaku-chaku”,
 • poszukiwania głównych źródeł marnotrawstwa i opracowywania sposobów ich eliminacji,
 • kalkulacji opłacalności planowanych zmian usprawniających,
 • przygotowywania i realizacji planów wdrożeniowych,
 • podstaw zarządzania przez cele (MBO) z perspektywy wdrażania systemów opartych o "lean management",
 • wprowadzania wskaźników efektywności usprawnień i monitoring wyników.

Grupa szkoleniowa i trener prowadzący

Grupa szkoleniowa:
Szkolenie jest dedykowane do osób zarządzających, inżynierów, technologów, osób odpowiedzialnych za organizację pracy, usprawnienia jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych. 
Zakres merytoryczny szkolenia kierowany jest do osób które:

 • nie odbyły jeszcze żadnych szkoleń związanych z tematyką filozofii Lean Manufacturing
 • przeszły szkolenia w tym zakresie, ale potrzebują uzupełnić swoją wiedzę o całościowe podejście do standaryzacji.

Wielkość grupy szkoleniowej - w przedziale 15-30 osób.

Trener prowadzący:
Kierownik projektów i trener (Paweł Staworzyński) niezależny specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Więcej informacji o trenerze:
http://www.staworzynski.com/?5s,115
Referencje:
http://www.staworzynski.com/?referencje,18 

Program szkolenia
Szkolenie zaplanowane jest na 1 dzień (8 godzin włącznie z przerwami). Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną wykłady w oparciu o praktyczne doświadczenie z zakresu zastosowania niżej wymienionych zagadnień:

1. Wstęp do szkolenia - ćwiczenie praktyczne z rozwiązywania problemów, burza mózgów.
   W ramach wstępnego ćwiczenia zapoznanie uczestników i omówienie głównych celów szkolenia.
 

2. Lean Manufacturing i Lean Management – podstawy „szczupłych” systemów produkcyjnych, QFD.
 

3. Marnotrawstwo - definicje głównych źródeł i sposoby jego rozpoznawania
 

4. 5S – sprawdzony sposób na standaryzację

- definicja i cele stawiane przed wdrożeniem 5S,
- czy warto dążyć do wdrożenia 6S,
- przygotowanie planu wdrożenia z podziałem na kamienie milowe,
- realizacja poszczególnych etapów wdrożenia, wizualizacja, tablice cieni, szkolenia pracowników,
- tworzenie niezbędnej dokumentacji – arkusze pracy standaryzowanej, 
   layout’y, formularz audytów,
- realizacja audytów 5S

6. Optymalizacja standardów – teoria i przykłady z zakresu:

przepływ jednej sztuki (one piece flow)
ekonomika ruchów elementarnych
balansowanie pracy za pomocą diagramów Yamazumi
balansowanie pracy wg metody chaku-chaku
- standaryzacji procesów z wykorzystaniem algorytmów i schematów blokowych

7. Optymalizacja standardów:

- wdrożenie metody przepływu jednej sztuki z zachowaniem zasady 
   ekonomiki ruchów elementarnych,
- balansowanie pracy z wykorzystaniem wykresu Yamazumi,
- wdrożenie metody chaku-chaku,
- przeprowadzenie analiz porównawczych metody obecnej do kilku możliwych rozwiązań,
- wybór optymalnego rozwiązania do wdrożenia.

8. Przygotowanie do wdrożenia

- Obliczanie opłacalności wdrożenia zmian z wykorzystaniem wskaźnika ROI
- Prezentacja proponowanego rozwiązania i uzyskanie wstępnej akceptacji
- Przygotowywanie planów wdrożeniowych wg standardów PDCA
- Wizualizacja planów z wykorzystaniem wykresów Ganta
- Uzyskanie akceptacji przez przełożonych

9. Wdrażanie zmian

- Przygotowanie i przeprowadzenie testów zaakceptowanej metody
- Analiza wyników przeprowadzonych testów, burza mózgów
- Wskazanie słabych i mocnych stron przetestowanego rozwiązania
- Definicja i analiza ryzyka
- Weryfikacja i korekty przed ostatecznym wdrożeniem
- Wdrożenie ostateczne

10. Działania po wdrożeniu

- Aktualizacja normatywów czasów i podstawowych danych w systemach ERP
- Audyty 5S z uwzględnieniem kontroli nowych metod
- Definicja i weryfikacja kluczowych wskaźników usprawnianego obszaru
- Ciągły monitoring prawidłowości i efektywności

Terminy
Aktualne terminy szkoleń dostępne są na oddzielnej stronie po naciśnięciu poniższego przycisku z hiperłączem:

 

Zapraszamy również na certyfikowane szkolenie 2 dniowe w w/w tematyce z dodatkowymi ćwiczeniami praktycznymi

 (kliknij przycisk):

Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.

 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

Szczegóły warunków uczestnictwa zawarte są w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej:
http://www.staworzynski.com/?regulamin-szkolen,138

Zgłoszenie uczestnictwa należy potwierdzić przez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza pobierając go bezpośrednio klikając na poniższy link:

 lub klikając tutaj: 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE