zakres audytu

Prześwietlamy Twoje procesy działania i szukamy lekarstwa na
poprawienie wydajności produkcji w Twojej firmie.

Konkurencyjność naszej oferty

 • Zakres merytoryczny obejmuje całościowo najważniejsze procesy wewnętrzne i opcjonalnie zewnętrzne firmy.
 • Koncentracja audytu skierowana będzie na niskonakładowe optymalizacje oparte na najlepszych praktykach stosowanych na całym świecie od kilkudziesięciu lat.
 • Manager prowadzący posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma realizacji i przekazu „know-how” jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej.
 • Audyt zakłada uwzględnienie specyfiki przedsiębiorstwa, jego wielkości, rodzajów procesów, różnorodności i wielkości produkcji.

Cele audytu

Przed realizacją niniejszego audytu proponujemy wyznaczenie następujących kluczowych celów:

 

 • Diagnoza stanu obecnego, sposobu organizacji pracy i realizacji kluczowych procesów.
 • Opracowanie propozycji optymalnego modelu biznesowego firmy.
 • Przedstawienie propozycji wprowadzania kluczowych wskaźników efektywności zasobów i jakości procesów firmy.
 • Przygotowanie kompleksowego planu realizacji działań usprawniających.
 • Przeprowadzenie analizy SWOT – szans, zagrożeń, słabych i mocnych stron proponowanych działań.
 • Przeprowadzenie etatyzacji (określenie zapotrzebowania na personel) – opcjonalnie w wersji rozszerzonej audytu.

Zakres merytoryczny audytu:

ETAP I

Analiza i diagnoza stanu obecnego

Zostaną przeprowadzone obserwacje i analizy stanu obecnego, sposobów organizacji pracy, planowania, monitorowania i rozliczania wykonywanych zleceń. 
Przeanalizowane zostaną mocne i słabe strony obecnej organizacji procesów.
Diagnoza stanu obecnego przeprowadzona zostanie w następujących procesach:

Weryfikacja organizacyjnej i finansowej struktury firmy.

 • analiza oraz weryfikacja prawidłowości podziału kluczowych zadań i odpowiedzialności,
 • analiza struktury kosztów (opcjonalnie).

Planowanie.

 • planowanie wraz z weryfikacją dostępności niezbędnych zasobów,
 • uzupełnianie braków na etapie planowania,
 • sposób przepływu informacji (gromadzenie i aktualizacja),
 • monitoring realizacji i rozliczanie wykonanych zleceń.

Przygotowanie zasobów.

 • weryfikacja dostępności niezbędnych zasobów (surowce, pracownicy, maszyny),
 • przygotowanie do realizacji planowanych zleceń.

Realizacja zleceń – (produkcja/usługi/remonty). 

 • organizacja pracy, metod pracy i realizacji zleceń,
 • efektywność czasu pracy pracowników i wykorzystania maszyn,
 • przepływ realizacji zleceń materiału w procesie wytwarzania,
 • usuwanie błędów i braków powstałych w trakcie wytwarzania,
 • rejestracja i analiza zakłóceń (oczekiwanie, brak dostępności zasobów, błędy etc.),
 • monitoring realizacji zlecenia w toku i rozliczanie zleceń wykonanych,
 • terminowość realizacji w aspekcie terminów dostawy do klienta

Zarządzanie jakością. 

 • mierniki jakościowe (wewnętrzne i zewnętrzne),
 • kontrola jakości realizacji wyrobów wzdłuż procesu wytwarzania,
 • monitorowanie, rejestracja i sposób rozwiązywania problemów jakościowych,
 • podejmowanie działań zapobiegawczych w powstawaniu kluczowych problemów jakościowych.

Rozwój techniczny.

 • rozwój produktów i usług oraz standardowa dokumentacja,
 • standaryzacja procesów technologicznych i zarządzanie zmianami technicznymi.

Techniczne utrzymanie ruchu.

 • prewencyjne i autonomiczne utrzymanie ruchu,
 • zarządzanie remontami i pracami konserwacyjnymi maszyn,
 • usuwanie awarii i bieżące naprawy,
 • efektywność działań utrzymania ruchu.

Logistyka i gospodarka materiałowa.

 • przyjęcia dostaw i weryfikacja ich zgodności z zamówieniem,
 • kontrola poziomu zapasów i dostępności materiału, szybkość rotacji,
 • magazynowanie i organizacja magazynu,
 • przepływ materiałów, wydania do produkcji.

Sprzedaż.

 • ustalanie terminów realizacji zleceń i ich weryfikacja (dostępność niezbędnych zasobów),
 • sposób kalkulacji kosztów dla nowych produktów i usług.

Zakupy.

 • sposób przepływu informacji dotyczących zapotrzebowania na materiały wytwórcze,
 • analiza rotacji materiału systematycznie rotującego,
 • postępowanie z materiałami nietypowymi (zamówienia incydentalne),
 • przepływ informacji o dostępności materiałów do realizacji bieżących zleceń,
 • czas i terminowość realizacji zleceń zakupowych,
 • weryfikacja i monitoring prawidłowości dostaw zamówionych materiałów.

ETAP II

Weryfikacja kompetencji pracowników

Przeprowadzenie w w/w obszarach weryfikacji kompetencji pracowników metodą wywiadowczą wśród kluczowych osób (główne zadania).
Ocena ukierunkowana będzie na weryfikację niezbędnych umiejętności stosowania dobrych praktyk w efektywnym zarządzaniu danymi procesami:

Zarządzanie przez cele.

 • weryfikacja obecnie stosowanych wskaźników i analiza ryzyka (prawidłowa rejestracja),
 • analiza możliwości wprowadzenia nowych obiektywnych wskaźników w połączeniu z systemem motywacyjnym

ETAP III

Etatyzacja (opcjonalnie)

Przeprowadzenie pomiarów i obliczeń zapotrzebowania na personel na podstawie następujących danych:

 • obserwacje migawkowe i fotografie dnia roboczego.
 • zapis własny i szacowanie.
 • obecnie stosowane/dostępne w firmie (jeżeli są) normy planowanej czasochłonności.
Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz poznać skuteczny kierunek rozwoju Twojej firmy!
 

Audyt szyty na miarę

Każdy klient jest inny i potrzebuje personalnego podejścia! Jeżeli chcesz byśmy przygotowali
dla Ciebie usługę dopasowaną do Twoich potrzeb, zostaw numer telefonu, postaramy się pomóc!

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4 w Jeleniej Górze 58-560 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

  Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!