+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Wdrożenie Lean Management MBO BSC MTM

Temat programu:     

Przeprowadzenie cyklu szkleń i wsparcia kompleksowego

 • wdrożenia filozofii Lean Management,
 • motywacyjnego systemu zarządzania przez cele (MBO) i
 • strategicznej karty wyników (BSC).

Poniżej przedstawiamy przykładowy program (zakres tematyczny) cyklu szkoleń ukierunkowanych na kompleksowe wdrożenie systemu opartego na filozofii Lean Management, zasadach Zarządzania przez Cele (ZPC/ MBO), strategicznej karcie wyników (BSC/ SKW) oraz ekonomiki ruchów elementarnych.

 

Możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych realizacji niniejszego szkolenia.

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1.

 

Są jeszcze dostępne środki na niniejsze działania

kliknij tutaj i sprawdź aktualny stan w Twoim województwie i złóż wniosek!

 

 

Konkurencyjność naszej oferty

 • Zakres merytoryczny obejmuje całościowo zagadnienia związane z filozofią oraz lean management, jak i narzędziami powiązanymi, m.in. zarządzanie przez cele (MBO) i strategiczną kartę wyników.
 • Program szkoleń jest realizowany tak aby całą wiedzę można było równolegle wdrażać w firmie czego efektem będzie po zakończonym cyklu szkoleń wdrożony system oparty o „Lean, BSC i MBO”.
 • Kładziemy bardzo duży nacisk na naukę w praktyce.
 • Trener prowadzący szkolenie posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma przekazu wiedzy jak i zakres szkolenia jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej szkolenie.
 • Wychodzi znacznie poza zakres metody lean manufacturing.

 

Program szkolenia (Przykład)

1.    Wstęp do szkolenia - ćwiczenie praktyczne z rozwiązywania problemów, burza mózgów.
W ramach wstępnego ćwiczenia zapoznanie uczestników i omówienie głównych celów szkolenia.

2.    Lean Management – podstawy i tworzenie „szczupłych” systemów produkcyjnych. QFD.

3.    Wartość dodana a Marnotrawstwo - definicje głównych źródeł i sposoby jego rozpoznawania.

 • 8 głównych typów marnotrawstwa i sposób jego definicji.
 • Jak interpretować i definiować wartość dodaną.
 • Czynności i procesy dodające wartość.
 • Praktyczne ćwiczenia w poszukiwaniu najistotniejszych źródeł marnotrawstwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

4.    5S – sprawdzony sposób na standaryzację.

 • Definicja i cele stawiane przed wdrożeniem 5s.
 • Czy warto dążyć do wdrożenia 6s.
 • Przygotowanie planu wdrożenia z podziałem na kamienie milowe.
 • Realizacja poszczególnych etapów wdrożenia, wizualizacja, tablice cieni, szkolenia pracowników.
 • Tworzenie niezbędnej dokumentacji – arkusze pracy standaryzowanej, layout’y, formularz audytów.
 • Realizacja audytów 5s.

5.    Zarządzanie ryzykiem we wdrażaniu Lean Management i MBO.

 • Analizy SWOT w zarządzaniu ryzykiem.
 • Definicja słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń realizowanych działań.
 • Podejmowanie działań zapobiegawczych.
 • Minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia zmian.

6.    Kaizen – proces ciągłego ulepszania kluczem do rozwoju firmy

 • Co to jest kaizen?
 • Działania usprawniające.
 • Warsztaty kaizen, burze mózgów.
 • Ciągłe rozwiązywanie problemów i poprawa warunków pracy.
 • Humanitaryzacja pracy i kapitał ludzki w filozofii Lean Management.
 • Zarządzanie pomysłami usprawniającymi.
 • Analiza zasadności ekonomicznej wdrażania gromadzonych pomysłów. Akceptacja i wdrażanie zmian.
 • Motywacja pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesie ulepszeń.

7.    Rozwiązywanie problemów – wybrane metody

 • Diagram przyczynowo – skutkowy (Diagram Ischikawy).
 • FMEA.
 • Pareto i ABC.
 • Rozwiązywanie problemów w aspekcie zarządzania jakością i efektywnością funkcjonowania firmy.

8.    TPM – kompleksowe zarządzanie efektywnością sprzętu

 • Maszyna i wpływ na jej wydajność przez człowieka.
 • Co to jest TPM?
 • Zakłócenia i problem z ich eliminacją.
 • Rejestracja i analiza zakłóceń.
 • 5S w zarządzaniu maszynami i utrzymaniu ich w pełnej sprawności technicznej.
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu.
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu.

9.    Normowanie czasów pracy – podstawowe zagadnienia

 • Podstawowe techniki normowania (chronometraż, nagrania wideo, zapis własny).
 • Uzupełniające techniki pomiaru i obserwacji (obserwacje migawkowe, porównywanie i szacowanie).
 • Zaawansowane techniki pomiaru i standaryzacji metod pracy (wybrane metody analizy ruchów elementarnych).
 • Struktura norm czasowych (czasy podstawowe, uzupełniające, przygotowawczo-zakończeniowe itd.).
 • Wielkości wpływające na zmienną czasochłonność wykonywanych zadań.
 • Budowanie kalkulatorów czasów normatywnych dla procesów o bardzo dużej zmienności (wielowariantowość i krótkie serie/pojedyncze zlecenia).

10.  Optymalizacja standardów – teoria i przykłady z zakresu:

 • Przepływ jednej sztuki (one piece flow).
 • Ekonomika ruchów elementarnych.
 • Balansowanie pracy za pomocą diagramów yamazumi.
 • Balansowanie pracy wg metody chaku-chaku.

11.  Mapowanie procesów

 • Definiowanie i wizualizacja map przepływu kluczowych procesów wzdłuż ich realizacji. Skracanie czasów realizacji zleceń jako czynnik istotnie wpływających na poprawę konkurencyjności firmy.

12.  Zintegrowane zarządzanie przez system ERP - prognozowanie sprzedaży,

 • Definiowanie i rejestracja niezbędnych danych w systemie ERP.
 • Opracowanie optymalnego przedwdrożeniowego modelu obsługi i funkcjonowania systemu ERP.
 • Poprawa efektywnego i prawidłowego wykorzystania systemu ERP wdrożonego nie prawidłowo.

13.  Definicja kluczowych ograniczeń rozwoju firmy.

 • Realizacja audytów efektywności procesów.
 • Umiejętność poszukiwania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł.
 • Analizy struktur kosztowych firmy i wskazywanie potencjałów rozwojowych.
 • Zasada PARETO, klasyfikacje ABC i XYZ w definiowaniu najistotniejszych obszarów.

14.  Motywacja pracowników w systemie zarządzania przez cele.

 • Co to jest zarządzanie przez cele i dlaczego jest istotnym elementem w Lean Management?
 • Definiowanie kluczowych wskaźników, ich sposobu mierzenia oraz rejestracji.
 • Wdrażanie kart wynikowych (Balanced Scorecard) w praktyce.
 • Kluczowe wskaźniki zgodne z filozofią Lean Management.
 • Definicja punktu wyjściowego w kluczowych wskaźnikach przed rozpoczęciem wdrażania Lean Management.
 • Określanie celów rozwojowych zgodnie z zasadami SMART.
 • Praktyczne ćwiczenia w oparciu o przypadki Zleceniodawcy.

15.  Wartościowanie pracy.

 • obiektywny system normowania czasu pracy.
 • Zastosowanie motywacyjnego systemu wynagradzania powiązanego z wartościowaniem pracy, zarządzaniem przez cele i systemem normowania czasów pracy.

16.  Produkcja, Logistyka, Administracja, Konstrukcja – jak efektywnie nią zarządzać?

 • Efektywne zarządzanie kluczowymi zasobami produkcji.
 • Wąskie gardła.
 • Zakłócenia w procesie – jak nimi zarządzać aby występowały jak najrzadziej?
 • Efektywność wykorzystania kluczowych zasobów (maszyn, czasu pracy pracownika, materiału).
 • Negatywne skutki monotonii pracy i nieergonomicznej pracy oraz wysokiego wydatku energetycznego. Jak zarządzać ryzykiem tych czynników?
 • Matryca kwalifikacji pracowników, podnoszenie kwalifikacji i rotacja pracowników wewnątrz produkcji.

17.  5S – od czego zacząć i w jaki sposób?

 • 5S sprawdzonym sposobem na standaryzację
 • Dlaczego warto standaryzować?
 • Od czego zacząć standaryzację?
 • Tworzenie i realizacja harmonogramów wdrożeniowych 5S w obszarach produkcji i obszarach okołoprodukcyjnych istotnie wpływających na prawidłowe funkcjonowanie produkcji (planowanie produkcji, gospodarka materiałowa, przepływ materiału, sprzedaż, zakupy, technologia, zarządzanie jakością).
 • Praktyczne ćwiczenia w oparciu o przypadki Zleceniodawcy w wybranych obszarach firmy.

18.  4 etap wdrażania 5S.

 • Poszukiwanie najlepszych definicji standardów metod pracy.
 • Ergonomiczne i antropometryczne kształtowanie stanowisk pracy.
 • Zasada ekonomiki ruchów elementarnych jako podstawa humanitaryzacji i poprawy wydajności pracy.
 • Praktyczne ćwiczenia w oparciu o przypadki Zleceniodawcy w wybranych obszarach firmy.

19.  Utrzymanie standardów i ciągłe ich doskonalenie.

 • Piąty etap 5S – jak utrzymać wypracowane standardy.
 • Warsztaty Kaizen – systematyczna poprawa stosowanych rozwiązań.
 • Audyty 5S podstawą oceny i motywacji do utrzymania wysokich standardów pracy.
 • Opracowywanie arkuszy audytów 5S oraz sposobu realizacji audytów.
 • Praktyczne ćwiczenia w oparciu o przypadki Zleceniodawcy w wybranych obszarach firmy.

20.  TPM – kompleksowe utrzymanie ruchu.

 • 5S – dlaczego standaryzacja jest tak ważna w działach utrzymania ruchu i obsłudze maszyn?
 • OEE – wdrażanie wskaźnika efektywności sprzętu i maszyn.
 • Systematyczna rejestracja zakłóceń i ich późniejsza analiza.
 •  Definicja kluczowych zakłóceń i podejmowanie działań zaradczych – zastosowanie diagramu Ishikawy i burzy mózgów w wypracowywaniu najskuteczniejszych działań ograniczających najistotniejsze zakłócenia.
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu.
 • Plany przeglądów i prac konserwacyjnych.
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu.
 • Praktyczne ćwiczenia w oparciu o przypadki Zleceniodawcy w wybranych obszarach firmy.

21.  Logistyka w procesie produkcyjnym i planowanie produkcji.

 • Dlaczego Just in Time jest tak ważny w efektywnym zarządzaniu produkcją?
 • Jak wdrożyć Just in Time w przedsiębiorstwie.
 • ABC i XYZ w optymalizacji zapasów.
 • Milk Runner, Supermarket i karty Kanban – istotne elementy w optymalizacji przepływu materiału przez produkcję.
 • Planowanie produkcji z wykorzystaniem systemów ERP i modułów klasy APS.
 • Alternatywa na kosztowne systemy planowania produkcji – poziomowanie z wykorzystaniem tablic Heijunka.

22.  Lean Office.

 • Ramowy program szkolenia: Optymalizacja procesów „administracyjnych” w zakładzie
 • produkcyjnym z zachowaniem zasad i filozofii lean management.

23.  Normowanie czasów pracy.

 • Normowanie czasów technologicznych, budowanie struktury
 • czasów planowanych, tpz, tg, tv. Uwzględnianie w normach dodatków uzupełniających
 • (osobiste, rzeczowe). Nauka najlepszych technik normowania czasu pracy – chronometraż,
 • zapis własny, obserwacje migawkowe, analizy ruchów elementarnych.
 • Dlaczego normowanie czasów jest tak istotne w procesie ulepszeń i Lean Management.
 • Podstawowe techniki normowania, chronometraż, obserwacje migawkowe, zapis własny, fotografia dnia roboczego.
 • Analizy ruchów elementarnych MTM na produkcji, w logistyce i administracji.
 • Tworzenie tabel normatywów czasów standardowych czynności.
 • Budowanie kalkulatorów czasów i kosztów wytwarzania dla potrzeb procesów sprzedażowych i standaryzacji procesów technologicznych.
 • Normowanie procesów o bardzo dużej zmienności (wielowariantowość i krótkie serie/pojedyncze zlecenia).

24.  Optymalizacja standardów.

 • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
 • Przygotowanie do wdrożenie.
 • Obliczanie opłacalności wdrożenia zmian z wykorzystaniem wskaźnika ROI.
 • Prezentacja proponowanego rozwiązania i uzyskanie wstępnej akceptacji.
 • Przygotowywanie planów wdrożeniowych wg standardów PDCA.

25.  CRM i optymalizacja procesów sprzedażowych.

 • Ramowy program szkolenia: Zwiększanie sprzedaży poprzez standaryzację i optymalizację
 • procesów sprzedażowych. Wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientem (CRM).
 • Prognozowanie sprzedaży wg sprawdzonej zasady „lejka sprzedażowego”. Zarządzanie przez
 • cele w dziale sprzedaży.

26.  Wdrażanie zmian

 • Przygotowanie i przeprowadzenie testów zaakceptowanej metody.
 • Analiza wyników przeprowadzonych testów, burza mózgów.
 • Wskazanie słabych i mocnych stron przetestowanego rozwiązania.
 • Definicja i analiza ryzyka.
 • Weryfikacja i korekty przed ostatecznym wdrożeniem.
 • Wdrożenie ostateczne.

27.  Zwiększanie wydajności i produktywności.

 • Nauka praktycznego podejścia do procesu zwiększania efektywności czasu pracy pracowników i maszyn.
 • Motywowanie pracowników do ciągłej poprawy wydajności i produktywności.                                  

28.  Działania po wdrożeniu

 • Aktualizacja normatywów czasów i podstawowych danych w systemach ERP.
 • Audyty 5S z uwzględnieniem kontroli nowych metod.
 • Definicja i weryfikacja kluczowych wskaźników usprawnianego obszaru.
 • Ciągły monitoring prawidłowości i efektywności wdrażanych zmian.

 

Osoby i firmy zainteresowane realizacją w/w programu szkoleniowego prosimy o kontakt:

http://staworzynski.com/kontakt

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE