+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Szkolenie - wdrożenie KPI MBO BSC

Szkolenie w zakresie wdrożenia kluczowych wskaźników (KPI) przedsiębiorstwa i systemu zarządzania przez cele (MBO).

1.     Cele

 • Nauka w praktyce podstawowych zasad definiowania oraz wdrażania kluczowych wskaźników wraz z systemem zarządzania przez cele.
 • Opracowanie optymalnego modelu biznesowego procesów „zarządzania kluczowymi wskaźnikami i celami przedsiębiorstwa”.
 • Zdefiniowanie i wdrożenie kluczowych wskaźników przedsiębiorstwa.
 • Zdefiniowanie i wdrożenie celów strategicznych przedsiębiorstwa i jego poszczególnych obszarów.
 • Uruchomienie w pełni funkcjonalnego systemu zarządzania kluczowymi wskaźnikami (KPI) i celami firmy (MBO).

 

2.   Obszar realizacji

 1. finanse,
 2. sprzedaż,
 3. marketing,
 4. badania i rozwój,
 5. licencje,
 6. zakupy,
 7. produkcja,
 8. logistyka - zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw.

 

3.   Zakres merytoryczny projektu i szkoleń

Wsparcie będzie realizowane wzdłuż całego procesu opracowywania i wdrażania kompleksowo funkcjonującego systemu zarządzania kluczowymi wskaźnikami i celami przedsiębiorstwa. Poszczególne etapy będą realizowane w formie kamieni milowych projektu i każde przejście do kolejnego etapu będzie wymagało akceptacji ze strony osób decyzyjnych .

Możliwym jest również realizacja tylko części usługi, np. tylko etap 2 (szkolenie) lub etap 2 i 3 (szkolenie i opracowanie KPI).

Poniżej do poszczególnych etapów podano czas niezbędny do pracy wspólnej  w zakresie realizacji poszczególnych etapów. Całkowita realizacja będzie wymagała również zaangażowania pracowników firmy jako osób które docelowo będą zarządzały tym systemem. Odstęp pomiędzy poszczególnymi etapami terminy ich realizacji i będą ustalane zgodnie z osobami decyzyjnymi i członkami zespołu .

 

1)    Etap 1- Audyt procesów i definicja stanu obecnego.

Celem etapu 2 będzie zdefiniowanie stanu obecnego z perspektywy kluczowych celów poszczególnych obszarów oraz strategii przedsiębiorstw, obecnie stosowanych wskaźników oraz sposobów zarządzania i rozliczania kluczowymi zadaniami. Szczegółowo działania do zrealizowania:

 1. Analiza strategii firmy, kluczowych celów z perspektywy rozwoju.
 2. Analiza kluczowych zadań realizowanych w ramach poszczególnych obszarów.
 3. Weryfikacja obecnych wskaźników.
 4. Wskazanie mocnych i słabych stron obecnego stanu.
 5. Wskazanie koniecznych zmian w obecnych procesach.
 6. Prezentacja wyników, propozycja kolejnych działań. Akceptacja  i zgoda na przejście do kolejnego etapu.

Zakładany czas realizacji: 2 dni

 

2)    Etap 2 – Szkolenie z zakresu wdrażania i zarządzania KPI i MBO.

Przeprowadzenie szkolenia z systemów zarządzania wskaźnikami i zarządzania przez cele.

 1. Definiowanie kluczowych wskaźników i ich rodzaje:
  • wskaźniki standardowe i dedykowane,
  • podstawowe i złożone,
  • strategiczne, działowe i indywidualne,
  • wybór jednostki pomiarowej wskaźnika.
 2. Definiowanie celów:
  • poprawy wskaźników wg zasady SMART,
  • poziomu minimum jako dodatkowego parametru,
  • poziomu realizacji celów.
 3. Budowanie karty wynikowej i ich rodzaje:
  • Strategiczna karta wynikowa (BSC/ SKW)
  • kluczowych obszarów.
  • Kluczowych osób zarządzających.
  • Indywidualne pracowników operacyjnych.
 4. Poziom realizacji celów i powiązanie z systemem motywacyjnym:
  • istotność/waga celów w poszczególnych kartach wynikowych,
  • średnia ważona poziomu realizacji celów,
  • powiązanie poziomu realizacji celów kart wynikowych z systemem motywacyjnym.
 5. Standaryzacja i wdrożenie procesu „zarządzania kluczowymi wskaźnikami i celami”:
  • standardowe dokumenty systemowe i opis procedury zarządzania przez cele,
  • wizualizacja wskaźników i dobór optymalnego wyglądu,
  • odpowiedzialności i sposoby realizacji zadań w systemie zarządzania przez cele,
  • dystrybucja i aktualizacja wskaźników,
  • tablice informacyjne,
  • rozwiązania IT i automatyzacja systemu,
  • controling procesu zarządzania przez cele.
 6. Proces ulepszeń i zarządzanie zmianami w systemie zarządzania przez cele.
  • coroczna weryfikacja wskaźników i celów,
  • wpływ ciągłego procesu ulepszeń na cele i ich mierniki,
  • aktualizacja i postępowanie ze zmianami w systemie zarządzania przez cele,
 7. Przygotowanie, omówienie i akceptacja harmonogramu projektu wdrożeniowego KPI i MBO.
 8. Podsumowanie i akceptacja  na przejście do kolejnego etapu.

Zakładany czas realizacji: 1 dzień

 

3)    Etap 3 – opracowanie kluczowych wskaźników (KPI).

Opracowanie w formie pracy zespołowej kluczowych wskaźników w poszczególnych obszarach z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości pomiaru i obiektywnej rejestracji wskaźników.

 1. Definicja kluczowych wskaźników (KPI) oraz celów ich zastosowania,
 2. Opisanie wzorów i sposobu obliczania,
 3. Opisanie źródeł danych ilościowych oraz sposobu ich aktualizacji,
 4. Ustalenie możliwości obliczenia wskaźników historycznych wstecz dla optymalnie 12 miesięcy.
 5. Podsumowanie i akceptacja  na przejście do kolejnego etapu.

Zakładany czas realizacji: 2 dni 

 

4)    Etap 4 – definicja celów dla poszczególnych wskaźników  (KPI).

Na podstawie obliczonych wartości zdefiniowanych wskaźników zdefiniowanie celów.

 1. Analiza wskaźników historycznych oraz możliwości ich poprawy z perspektywy najbliższych 12 miesięcy,
 2. Zdefiniowanie celów i minimów realizacji poszczególnych wskaźników z uwzględnieniem ich systematycznej poprawy zgodnej z zasadami SMART.
  1. Podsumowanie i akceptacja  na przejście do kolejnego etapu.

Zakładany czas realizacji: 2 dni

 

5)    Etap 5 – wdrożenie kart wynikowych i powiązanie z systemem zarządzania przez cele  (MBO + KPI).

Na podstawie przygotowanych wskaźników i celów opracowanie kart wynikowych.

 1. Opracowanie kart wynikowych na poziomie strategii firmy, kluczowych obszarów i poszczególnych pracowników.
 2. Definicja poziomu ważności wskaźników w poszczególnych kartach wynikowych i określenie ich wagi procentowej.
  1. Podsumowanie i akceptacja  na przejście do kolejnego etapu – przekazanie do ostatecznego zatwierdzenia i uruchomienia.

Zakładany czas realizacji: 2 dni

 

6)    Etap 6 – wdrożenie aplikacji TimING do zarządzania wskaźnikami i celami firmy.

Opracowanie i wdrożenie aplikacji dedykowanej dla potrzeb firmy  służącej do kompleksowego zarządzania wskaźnikami, celami, kartami wynikowymi oraz premiami wynikającymi z poziomu realizacji celów poszczególnych osób. Wdrożenie aplikacji ma na celu usprawnienie, automatyzację i poprawę jakości funkcjonowania procesów zarządzania celami i wskaźnikami.

Rozwiązanie to jest opcjonalne i nie jest wymagane do pełnego uruchomienia systemu zarządzania KPI i MBO.

 

7)    Etap 7 – audyt powdrożeniowy

Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu po upływie kilku miesięcy od jego wdrożenia. Wskazanie nieprawidłowości i możliwości dalszego rozwoju. Ustalenie harmonogramu dalszych działań zapobiegawczych ukierunkowanych na prawidłowe działanie i dalszy rozwój systemu.

 1. Prezentacja podsumowująca, dyskusja i zakończenie projektu wdrożeniowego.

Zakładany czas realizacji: 2 dni

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE