+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Standaryzacja i optymalizacja

Szkolenie otwarte „Standaryzacja i optymalizacja pracy”


Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym „Standaryzacja i optymalizacja pracy”. Szkolenie to obejmuje szerokie spektrum działań związanych ze standaryzacją i optymalizacją stosowanych metod pracy w realizacji zadań wybranych obszarów przedsiębiorstw.

Konkurencyjność naszego szkolenia

 • Zakres merytoryczny obejmuje całościowo zagadnienia związane z procesem standaryzacji i optymalizacji pracy począwszy od nauki sposobów definicji i poszukiwania marnotrawstwa.
 • Trener prowadzący szkolenie posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma przekazu wiedzy jak i zakres szkolenia jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej szkolenie.
 • Wychodzi znacznie poza zakres metody 5S.

Cel szkolenia
Pozyskanie niezbędnej wiedzy i nauka przez ćwiczenia praktycznego podejścia do:

 • optymalizacji i standaryzacji procesów,
 • wdrażania metody 5S,
 • zastosowania podstawowych zasad ekonomiki ruchów elementarnych,
 • poprawy ergonomicznego kształtowania stanowisk i metod pracy,
 • eliminacji negatywnych skutków monotonii pracy,
 • balansowania linii i gniazd produkcyjnych z wykorzystaniem wykresów Yamazumi,
 • wdrażania metody „przepływu jednej sztuki” (one piece flow),
 • wdrażania metody „chaku-chaku”,
 • poszukiwania głównych źródeł marnotrawstwa i opracowywania sposobów ich eliminacji,
 • kalkulacji opłacalności planowanych zmian usprawniających,
 • przygotowywania i realizacji planów wdrożeniowych,
 • wprowadzania wskaźników efektywności usprawnień i monitoring wyników.

Grupa szkoleniowa i trener prowadzący
Grupa szkoleniowa:
Szkolenie jest dedykowane do osób zarządzających, inżynierów, technologów, osób odpowiedzialnych za organizację pracy, usprawnienia jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych.
Zakres merytoryczny szkolenia kierowany jest do osób które:

 • nie odbyły jeszcze żadnych szkoleń związanych z tematyką filozofii Lean Manufacturing
 • przeszły szkolenia w tym zakresie, ale potrzebują uzupełnić swoją wiedzę o całościowe podejście do standaryzacji.

Wielkość grupy szkoleniowej - w przedziale 10-20 osób.

Trener prowadzący:
Kierownik projektów i trener (Paweł Staworzyński) niezależny specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw.

Więcej informacji o trenerze:
http://www.staworzynski.com/?5s,115
Referencje:
http://www.staworzynski.com/?referencje,18

Program szkolenia
Szkolenie zaplanowane jest na 2 dni po 8 godzin włącznie z przerwami. Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną wykłady teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne z zakresu zastosowania niżej wymienionych zagadnień:

Dzień 1 – część 1 – teoria i ćwiczenia praktyczne
1. Wstęp do szkolenia - ćwiczenie praktyczne z rozwiązywania problemów, burza mózgów.

   W ramach wstępnego ćwiczenia zapoznanie uczestników i omówienie głównych celów szkolenia.

2. Lean Manufacturing – podstawy i tworzenie „szczupłych” systemów produkcyjnych. QFD.

3. Marnotrawstwo - definicje głównych źródeł i sposoby jego rozpoznawania

4. 5S – sprawdzony sposób na standaryzację

- definicja i cele stawiane przed wdrożeniem 5S,
- czy warto dążyć do wdrożenia 6S,
- przygotowanie planu wdrożenia z podziałem na kamienie milowe,
- realizacja poszczególnych etapów wdrożenia, wizualizacja, tablice cieni, szkolenia pracowników,
- tworzenie niezbędnej dokumentacji – arkusze pracy standaryzowanej, 
   layout’y, formularz audytów,

- realizacja audytów 5S

5. Ćwiczenia praktyczne

- wdrażanie 5S, realizacja poszczególnych etapów na przykładzie montażu zestawu Lego,
- podsumowanie wyników pierwszego opracowanego standardu,
 

Dzień 1 – część 2.1 – teoria i przykłady praktyczne

6. Optymalizacja standardów – teoria i przykłady z zakresu:

- przepływ jednej sztuki (one piece flow)
- ekonomika ruchów elementarnych
- balansowanie pracy za pomocą diagramów Yamazumi
- balansowanie pracy wg metody chaku-chaku
- standaryzacji procesów z wykorzystaniem schematów blokowych

Dzień 2 – część 2.2 – ćwiczenia praktyczne

7. Optymalizacja standardów – ćwiczenie praktyczne:

- wdrożenie metody przepływu jednej sztuki z zachowaniem zasady 
   ekonomiki ruchów elementarnych,

- balansowanie pracy z wykorzystaniem wykresu Yamazumi,
- wdrożenie metody chaku-chaku,
- przeprowadzenie testów na przykładzie poprzedniego montażu zestawu Lego,
- zebranie wyników przeprowadzonych testów,
- przeprowadzenie analiz porównawczych metody obecnej do kilku możliwych rozwiązań,
- wybór optymalnego rozwiązania do wdrożenia.

Dzień 2 – część 3 – teoria i ćwiczenia

8. Przygotowanie do wdrożenia

- Obliczanie opłacalności wdrożenia zmian z wykorzystaniem wskaźnika ROI
- Prezentacja proponowanego rozwiązania i uzyskanie wstępnej akceptacji
- Przygotowywanie planów wdrożeniowych wg standardów PDCA
- Wizualizacja planów z wykorzystaniem wykresów Ganta
- Uzyskanie akceptacji przez przełożonych

9. Wdrażanie zmian

- Przygotowanie i przeprowadzenie testów zaakceptowanej metody
- Analiza wyników przeprowadzonych testów, burza mózgów
- Wskazanie słabych i mocnych stron przetestowanego rozwiązania
- Definicja i analiza ryzyka
- Weryfikacja i korekty przed ostatecznym wdrożeniem
- Wdrożenie ostateczne

10. Działania po wdrożeniu

- Aktualizacja normatywów czasów i podstawowych danych w systemach ERP
- Audyty 5S z uwzględnieniem kontroli nowych metod
- Definicja i weryfikacja kluczowych wskaźników usprawnianego obszaru
- Ciągły monitoring prawidłowości i efektywności

szczegóły promocji i rozliczeń zawarte są w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie.

Terminy

Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

Szczegóły warunków uczestnictwa zawarte są w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej:
http://www.staworzynski.com/?regulamin-szkolen,138

Zgłoszenie uczestnictwa należy potwierdzić przez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza pobierając go bezpośrednio klikając na poniższy link:
http://www.staworzynski.com/files/formularz%20zgloszeniowy%20na%20szkolenie.pdf
lub pobierając go z dołu niniejszej strony.

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE