+48 22 290 55 44 info@staworzynski.com

Nazwa

Reengineering

Reengineering (czyt. reinżyniering)/ Business Process Reengineering (BPR) lub KAIKAKU

To koncepcja oznaczająca przemyślenie od nowa i przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do poprawy procesów jak i osiąganych wyników. Przeprojektowaniu podlega od podstaw cały wybrany proces lub cała organizacja (zmiany kompleksowe a nie kosmetyczne). Reenginering zakłada znaczne zmiany organizacyjne procesów, nie zaś drobną poprawę, dlatego ważną rolę odgrywa czynnik ludzki. Jego pominięcie jest często skutkiem niepowodzenia wdrażania BPR/ KAIKAKU.

Ze względu na dużą ilość danych do przetworzenia, stali pracownicy firmy często nie są w stanie wykonać dokładnych pomiarów i dokumentacji. Dodatkowo wiąże się to z dużym nakładem czasu. Zatrudnienie grupy zewnętrznych inżynierów do BPR, przynosi organizacji większe korzyści w krótszym czasie.

Specjalizujemy się w realizacji projektów reinżynieringu, optymalizacji istniejących zasobów i maksymalizacji korzyści możliwych do uzyskania w firmie, transferem technologii do firmy, a także tworzeniem norm i opisywaniem procesów od podstaw. Zapewniamy pracę wykonaną przez najlepszych specjalistów - inżynierów, posiadających kilkunastoletnie doświadczenie.

Kaikaku - wg terminologii lean manufacturing jest to przeprowadzenie radykalnych zmian wzdłuż nawet całego strumienia wartości przepływającego przez wiele przedsiębiorstw.
Interpretując różńe źródła dotyczace w/w terminów BPR i Kaikaku można stwierdzić, że jest to w praktyce to samo działanie.

Należy podkreślić, że Kaikaku/ BPR jest uzupełnieniem procesu dążenia do doskonałości i powinno być stosowane w miarę potrzeby przez przedsiębiorstwa razem z Kaizen, czyli ciągłym doskonaleniem małymi krokami.

 

Reinżyniering realizujemy w następujących obszarach:

 • produkcji,
 • usług remontowych,
 • czyszczeń technologicznych i cywilnych,
 • utrzymania ruchu,
 • procesów administracyjnych,
 • logistyki i magazynów.

Korzyści wynikające z reeinżynieringu:

 • skrócenie cyklów produkcji,  
 • redukcja kosztów,
 • redukcja strat,
 • polepszenie jakości zadowolenia klienta,
 • podniesienie rentowności, 
 • rozszerzenie udziału w rynku,
 • zwiększenie efektywności produkcji,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • znalezienie ukrytych strat i zakłóceń.

Reengineering obejmuje m.in następujące działania:

 • mapowanie i modelowanie procesów,
 • normowanie czasów czynności elementarnych,
 • tworzenie normatywów czynności elementarnych,
 • tworzenie kart technologicznych,
 • tworzenie kart cykli,
 • tworzenie kalkulatora czasów,
 • weryfikacje istniejących norm pod kątem ewentualnych niezgodności z rzeczywistymi nakładami,
 • optymalizacje procesów istniejących i planowanych,
 • optymalizacje stanowisk i metod pracy,
 • tworzenie i opisywanie dokumentów od podstaw,
 • tworzenie norm planowania,
 • optymalizację kosztów logistycznych,
 • analizę i reorganizację procesów logistycznych,
 • optymalizację wykorzystanej powierzchni magazynowej,
 • racjonalizację poziomu zatrudnienia,
 • rozbudowę lub poprawę prawidłowego wykorzystania systemu ERP,
 • modernizację wyposażenia obiektów magazynowych,
 • poprawę przepływu informacji między kluczowymi działami firmy.

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE