+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Lean Office MTM w administracji publicznej

Szkolenie otwarte: "realizacja projektów Lean Office MTM  w administracji publicznej"

Szanowni Państwo,zapraszamy na szkolenie otwarte dotyczące szeroko pojętej tematyki optymalizacji procesów administracyjnych i wdrażania zasad Lean Office połączonych z metodami analitycznymi MTM. 

1. Cele szkolenia

Głównymi celami proponowanych działań są:

  • Nauka w praktyce metod analizy czasochłonności (MTM) wykonywania czynności administracyjnych
  • Nauka w praktyce metodyki realizacji projektów optymalizacji funkcjonowania struktur administracyjnych (LEAN OFFICE)
  • Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania administracji wybranych struktur i stanowisk pracy.
  • Wskazanie możliwości eliminacji zbędnych czynności nie stanowiących wartości dodanej dla  urzędu. 
  • Zrównoważenie obciążenia pracą z uwzględnieniem zmiennej częstotliwości występowania poszczególnych zadań.
  • Obliczenie zapotrzebowania na personel dla opracowanego optymalnego modelu.
  • Poprawa funkcjonowania struktur objętych projektem.
  • Racjonalizacja wykorzystania zasobów personalnych.

 

2.Zakres i forma realizacji szkolenia.

Szkolenie przeprowadzi manager projektów i trener z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz administracji publicznej.

Prezentowane metody i narzędzia z powodzeniem stosowane są od ponad 70 lat na całym świecie w dużych międzynarodowych koncernach, w mniejszych firmach o zasięgu lokalnym oraz jednostkach administracji publicznej.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie warsztatowej w następującym zakresie tematycznym:

 

1) Kick-off – omówienie celów projektu oraz metodyki działania

a) omówienie celów projektu,

b) wyjaśnienie metodyki działań, prezentacja,

c) prezentacja niezbędnych narzędzi do wykorzystania w czasie projektu.

 

2) Przekazanie teorii obejmującej zastosowanie narzędzi analizy procesów i czasochłonności zadań

Przekazanie zespołowi projektowemu niezbędnej wiedzy teoretycznej w zakresie:

a) opisywania procesów w formie procedur z wykorzystaniem schematów blokowych,

b) analitycznej metody MTM-UAS określania czasochłonności realizowania zadań,

c) modelowania i optymalizacji procesów,

d) przejście do praktycznego zastosowania omówionych narzędzi (kolejne punkty niniejszej metodyki działania).

 

3) Analiza stanu obecnego

przeprowadzenie bezpośrednio w w/w jednostkach m. obserwacji, analiz i wywiadów z pracownikami w celu ustalenia stanu obecnego:

- realizowanych procesów,

- metod pracy,

- podziału i przepływu realizowanych zadań,

- zmiennych wielkości wpływających na pracochłonność,

- stosowanych narzędzi,

 

4) Opracowanie koncepcji modelu optymalnego

- analiza zebranych wniosków z obserwacji,

- przygotowanie wstępnej koncepcji i prezentacja Zleceniodawcy,

- przeprowadzenie burzy mózgów i wspólna akceptacja koncepcji modelu,

- przygotowanie propozycji niezbędnych zmian do wdrożenia.

 

5) Zebranie danych ilościowych

a) zebranie danych ilościowych, dokumentacji i dokonanie niezbędnych obliczeń czasochłonności i dla głównych zadań stanowiących min. 80% czasu wykonywanej pracy,

b) oszacowanie czasochłonności dla pozostałych ~20%realizowanych zadań

c) przygotowanie zestawienia czasów planowanych realizacji poszczególnych zadań w ramach w/w jednostek.

 

6) Opracowanie modelu docelowego

a) opisanie procesów i metod ich realizacji dla stanu docelowego,

b) obliczenie częstotliwości realizacji poszczególnych zadań oparciu o:

- zebrane dane ilościowe dla stanu obecnego,
- obliczenie częstotliwości występowania dla stanu docelowego,

c) obliczenie obciążenia pracą i zapotrzebowania na personel dla stanu docelowego,

d) przygotowanie raportu i niezbędnej dokumentacji opisującej nowy model funkcjonowania.

 

7) Prezentacja i akceptacja wewnętrzna nowego modelu

a) prezentacja modelu organizacyjnego,

b) burza mózgów i weryfikacja przyjętych założeń,

c) akceptacja nowego modelu organizacyjnego,

d) wskazanie niezbędnych zmian do naniesienia w przygotowanej wcześniej dokumentacji i raporcie końcowym.

 

8) Przekazanie i prezentacja modelu

  • Przekazanie dokumentacji opisującej w formie raportu, opisu nowego podziału pracy i niezbędnych zmian do wdrożenia.
  • Podsumowanie i zakończenie prac.

 

9) Wdrożenie

a) przygotowanie planu wdrożeniowego,

b) realizacja wdrożenia zgodnie z przygotowanym planem.

 

Czas trwania:

Szkolenie zaplanowane jest na 5 dni po 8 godzin włącznie z przerwami. Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną wykłady teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne z zakresu zastosowania wyżej wymienionych zagadnień.

 

Miejsce i termin:

Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.

 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

Szczegóły warunków uczestnictwa zawarte są w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej:

Zgłoszenie uczestnictwa należy potwierdzić przez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza pobierając go bezpośrednio klikając na poniższy przycisk:

 

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE