+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Wskaźnik poziomu kosztów

23 / 11 / 2015

Efektywność wykorzystania środków finansowych.

Wskaźnik efektywnego wykorzystania środków finansowych 

Wskaźnik poziomu kosztów.

Wskaźnik poziomu kosztów lub inaczej nazywany wskaźnik efektywnego wykorzystania środków finansowych przedstawia stosunek kosztów poniesionych do ilości wytworzonych dóbr lub sumarycznej wytworzonej wartości dodanej. Wskaźnik ten liczony jest ilościowo lub procentowo. Wartość procentowa oblicza stosunek kosztów poniesionych do wielkości sprzedaży lub wartości wytworzonej wyrażonej. Ilościowo jest to koszt wytworzenie pojedynczej sztuki lub koszt wytworzenie pojedynczej wartości dodanej wyrażonej w czasie normatywnym. 

Przykłady:

 • efektywność wykorzystania środków finansowych urzędu pracy (procesów powiązanych z...

Overall Labor Effectiveness - OLE

23 / 11 / 2015

Overall Labor Effectiveness - OLE - Całkowita Efektywność Pracy - analogiczny wskaźnik efektywności pracy człowieka (ECP) do efektywności pracy maszyny jakim jest wskaźnik OEE. Sposób liczenia OLE jest również taki sam jak OEE, jedynie zamiast maksymalnej wydajności maszyny przyjmuje się maksymalną wydajność człowieka. OLE tj OEE składa się z iloczynu 3 parametrów:

 • Wydajność (W)
 • Dostępność (D)
 • Jakość (J)

Iloczyn wskaźników W x D x J = OLE.

Analogicznym dla wskaźnika OLE jest ECP, czyli efektywność czasu pracy. Wynik końcowy w wyliczeniach OLE i ECP jest taki sam. Inny jest tylko sposób liczenia.

Wskaźnik ECP jest liczony bez podziału na 3 w/w składowe tylko jest stosunkiem wytworzonych dobrych produktów do maksymalnej ilości...

Jak nie zwiększać wydajności

19 / 11 / 2015

Poniżej proste przykłady, które pokazują zwiększanie wydajności w sposób nie ergonomiczny i nie humanitarny. To są przykłady zwiększania wydajności i efektywności pracy człowieka przez zwiększanie tempa pracy człowieka. Na przedstawionych filmach tempo pracy człowieka wynosi kilkadziesiąt % więcej niż normalne tempo pracy człowieka. A jakie powinno być normalne tempo pracy człowieka? przeczytaj tutaj...

Wyobraźcie sobie jeżeli człowiek miał by z takim tempem pracować przez 8 godzin codziennie przez kilka tygodni.

Wzrost wydajności człowieka musi być realizowany z zachowaniem wszelkich zasad poprawy ergonomii, humanitaryzacji i ekonomiki ruchów elementarnych.

Jak to robić? Przeczytaj tutaj...

Przykłady nie prawidłowego zwiększania wydajności pracy:

Jastrzębowski artykuł

19 / 11 / 2015

Tekst artykułu Wojciecha Jastrzębowskiego, który został opublikowany w 1857 roku w poznańskim czasopiśmie „Przyroda i Przemysł”, „Rys Ergonomji czyli Nauki o Pracy opartej na naukach poczerpniętych z Nauki Przyrody":

Witaj mi wielka niepojęta ideo pracy! – tak Wojciech Jastrzębowski rozpoczął swój „Rys ergonomji, czyli nauki o pracy opartych na prawdach poczerpniętych z Nauki Przyrody”. Według niego Bóg, przeklinając rodzaj ludzki, skazał go na pracę, która ma być też pociechą. Uważa on, że praca jest życiem, a spoczynek śmiercią. Gdyby ludzkość zaczęła krzewić idee Pracy, czyli ideę czynu, tak, jak , którzy zaszczepiają w innych ideę słowa, myśli, uczucia, formy, mistycyzmu, itd., to działo by się wiele dobrego na świecie. Jastrzębowski zastanawia się, jaki byłby los dwóch...

Badania psychologiczne pracowników na etapie rekrutacji i już zatrudnionych

15 / 1 / 2016

Testy psychologiczne w procesie rekrutacji odgrywają bardzo duże znaczenie, ponieważ pozwalają ocenić kandydata. Połączenie testów psychologicznych z wywiadem pozwala
na zbudowanie profilu kandydata określając, w jakim stopniu umiejętności są zgodne
z oczekiwaniami.
Badania psychologiczne pozwalają wyłonić cechy, predyspozycje lub problemy osobowościowe dużo wcześniej niż już po kilku, kilkunastu miesiącach współpracy.

Przeprowadzamy badania psychologiczne pracowników na etapie rekrutacji oraz już zatrudnionych na stanowiskach obsługujących kluczowe procesy firmy.
Testy przeprowadzamy m.in. na stanowiska: managerów, specjalistów inżynierów jak
i trudno dostępnych pracowników operacyjnych. Dodatkowe wsparcie w tym zakresie pozwoli uniknąć...

Analiza ABC XYZ

19 / 11 / 2015

Zasada Pareto - (Zasada 80/20)
zasada opisująca zjawiska, w których 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów.

Przykłady:

 • Zapasy materiałowe - 80% wartości zapasów stanowi 20% pozycji materiałowych,
 • Zarządzanie jakością – 80% błędów stanowi 20% występujących rodzajów błędów,
 • Efektywność produkcji – 80% czasów przestojów stanowi 20% ich przyczyn,
 • Finanse – 80% kosztów w budżecie stanowi 20% pozycji budżetowych.
 • Służba zdrowia - 80% zachorowań pacjentów stanowi 20% wszystkich rejestrowanych chorób,
 • Służba zdrowia - 80% kosztów leczenia stanowi 20% pozycji wszystkich występujących pozycji kosztowych.

Wniosek:
W procesie poprawy efektywności wykorzystania zasobów, optymalizacji...

Mapowanie procesów

19 / 11 / 2015

Value Stream Mapping - Mapowanie strumienia wartości

Dlaczego procesy powinny być mapowane?

Ponieważ będziesz mógł podejmować trafniej działania usprawniające ukierunkowane na:

 • skracanie czasu realizacji zleceń
 • redukcja zapasów w toku oraz zapasów głównych 
 • eliminacja wąskiego gardła wzdłuż całego procesu
 • modelowanie i optymalizacja procesów
 • standaryzacja przepływu wartości, procesu, zadań

Mapowanie procesów jest działaniem polegającym na graficznym przedstawieniu przebiegu całości procesu lub jego fragmentu nazywanego podprocesem. Istnieje kilka najbardziej popularnych form graficznego opisywania procesów. W mapowaniu procesu stosuje się z góry ustaloną symbolikę oznaczania. Najpopularniejsze metody...

BSC

19 / 11 / 2015

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

    Jednym ze sposobów planowania i zarządzania strategią firmy, jest metoda Strategicznej Karty Wyników (Zbalansowanej, Zrównoważonej, ang. BSC - Balanced Scorecard). Jest to znakomite narzędzie do planowania i konsekwentnego realizowania strategii rozwoju, uwzględniającej podstawowy cel istnienia organizacji biznesowych, jakim jest zwiększanie wartości firmy, zarówno poprzez krótkoterminowe wyniki jak i działania o charakterze długofalowym. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki zrównoważeniu korzyści trzech grup, kluczowych dla budowania wartości firmy. Grupami tymi są: Udziałowcy, Pracownicy oraz Klienci. Nikt z nas nie wyobraża sobie przecież firmy, której udziałowcy są nieusatysfakcjonowani, w której potrzeby klientów nie zostają zaspokojone, a...

Wypowiedzi

19 / 11 / 2015

Poniżej nasze wypowiedzi, fragmenty artykułów:

Forum Goldenline.pl:

temat: 5S - 6S - 7S itd. ...?

Początek dyskusji rozpoczęty przez Pana Tomasza Grebera:

Klasyczne 5S jest rozwijane do wielu S.
Widziałem następujące szóste S:
- STYLE - wprowadź praktyę 5S jako styl pracy,
- SAFETY - utrzymywanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w odpowiednim porządku.
Jakie jeszcze rozwiązania znacie? Może jakieś nowe propozycje?

Nasze wypowiedzi: 

1.
...z analizy wielu przypadków wdrożenia 4go S i faktycznego wdrożenie więcej niż 5go S to mogę stwierdzić jednoznacznie, że:
- piąte S jest potrzebne szczególnie poza Japonią
- 6S - jest zabiegiem bardziej PR'owym gdzie mocno podkreśla się bezpieczeństwo i BHP...

Linki

19 / 11 / 2015

Poniżej przedstawiamy linki do tematyki związane z metodyką 5S:

Wikipedia:

krótki opis co to jest 5S, interpretacja poszczególnych S, szczególnie 2S i 3S nie jest do końca najlepsza:

http://pl.wikipedia.org/wiki/5S

http://lean-management.pl/5s.html

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE