+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zarządzanie godnościowe

18 / 11 / 2015

Zarządzanie godnościowe (skr. ZG; ang. dignity based management skr. DBM) jest to paradygmat zarządzania, w którym motywowanie do pracy i zarządzanie procesem pracy oparte jest na potrzebie godności własnej osób pracujących i zarządzających.Mieszczą się w tym paradygmacie różne autorskie metody motywowania i zarządzania, które podmiotowo traktują pracujących i pozwalają im zaspokajać pracą potrzebę godności własnej.Zarządzanie godnościowe jest przeciwieństwem paradygmatu „kija i marchewki”, w którym za główny motywator do pracy przyjmuje się korzyści materialne, wynagrodzenie jest głownie prowizyjne lub premiowe, na czele zespołów pracowniczych stoją przełożeni wydający polecenia podwładnym, kontrolujący ich wykonanie i odpowiednio do tego stosujący kary i nagrody.

Źródło: ...

Ergonomia

19 / 11 / 2015

Ergonomia

Ergonomia jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Dziś technika to skomplikowane systemy złożone z ludzkich i maszynowych komponentów. Aby mogły one efektywnie działać niezbędne jest dostosowanie podsystemu technicznego do podsystemu ludzkiego. Konieczny jest zatem pewien zakres wiedzy o człowieku. Procesy projektowania systemów: człowiek-obiekt techniczny, w którym decydującą rolę spełniają kryteria decyzyjne z obszaru ergonomii, nazywamy projektowaniem ergonomicznym.

Twórcą słowa i pojęcia ERGONOMIA jest Wojciech Bogumił Jastrzębowski. W 1857 roku opublikowano w poznańskim czasopiśmie „Przyroda i Przemysł” jego pracę „Rys Ergonomji czyli Nauki o Pracy opartej na naukach poczerpniętych z Nauki Przyrody...

Jak zwiększać wydajność przez ergonomię i humanizację

19 / 11 / 2015

 

Ergonomia i humanizacja pracy kluczem do sukcesu rozwoju firmy.

 • Jak dzięki poprawie ergonomii i humanizacji pracy zwiększyć wydajność pracowników?
 • Czy ergonomiczne kształtowanie i humanizacja, poprawa bezpieczeństwa wpływają na wydajność?

Poniżej próba odpowiedzi na powyższe pytania w oparciu o doświadczenia w optymalizacji procesów i zwiększaniu wydajności pracy.

Osobiście wielokrotne prowadząc warsztaty dla pracowników operacyjnych, bezpośrednio produkcyjnych w zakresie „odchudzania firm” otrzymywałem jasne deklaracje dotyczące najistotniejszych celów jakie chcieli by osiągnąć w swojej pracy zawodowej. Wielu managerom wydaje się, że tym najważniejszym celem jest wzrost wynagrodzenia. Jest to jednak bardzo mylne stwierdzenie, ponieważ...

Intralogistyka

5 / 7 / 2017

Na przestrzeni ostatnich lat, wraz z popularyzacją modelu Lean Manufacturing, zwiększa się zainteresowanie Intralogistką, czyli logistyką wewnątrzzakładową. Obejmuje ona wewnętrzny obrót surowców od chwili ich przyjęcia w magazynie do wydania gotowego produktu z magazynu wyjściowego, a jej głównym celem jest wytworzenie przy użyciu właściwego sposobu dobrej jakości produktu, we właściwym czasie, we właściwej ilości zgodnej z zapotrzebowaniem, dostarczenie go do właściwego miejsca, ale oczywiście przy jak najniższych kosztach, a najlepiej przy zerowych stratach.  Jest to szczególnie istotny proces bezpośrednio związany z produkcją metodami just-in-time oraz just-in-sequence, które są coraz częściej stosowane, głównie w dużych przedsiębiorstwach stawiających nacisk na ciągłe doskonalenie...

OTIF - zgodność dostawy

23 / 11 / 2015

OTIF - (On Time In Full) - wskaźnik określający procentowy poziom perfekcji dostawy (zgodności z zamówieniem). Jest to iloczyn trzech mierników podrzędnych:

 • zgodności ilościowej, 
 • jakości,
 • terminowości,

Przykład dla 1000 dostaw:

 • zgodnych ilościowo było 990, to wskaźnik zgodności ilościowej Z= 990/1000=99%
 • błędy jakościowe zdiagnozowano w 50 dostawach, to wskaźnik jakości dostaw (dostawy bez błędów jakościowych) J= 950/1000=95%
 • w terminie dostarczono 900, wskaźnik terminowości T=900/1000=90%
 • OTIF = ZxJxT=99%x95%x90%=84,6%

UWAGA!!!

Przy liczeniu zgodności dostaw wg w/w standardu OTIF powinno się wprowadzić element "wagi" poziomu niezgodności dla poszczególnych elementów. Tą wagą jest...

Etatyzacja

19 / 11 / 2015

Etatyzacja (etat – fr. état 'stanowisko') działanie polegające na ustaleniu wysokości zatrudnienia w odniesieniu do rzeczywistego obciążenia pracą (ilości i czasochłonności wykonywanych wszystkich zadań) w całym przedsiębiorstwie, instytucji lub wybranej komórce, wydziale, departamencie. W ramach działań etatyzacji, weryfikacji zapotrzebowania na poszczególne etaty opracowywane są wysokości pensji i budżet przeznaczony na wynagrodzenia. Etatyzacja jest istotnym i często realizowanym elementem kompleksowej restrukturyzacji firm. 

Przeprowadzamy kompleksowe projekty i szkolenia w zakresie etatyzacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, centrach logistycznych, urzędów administracji państwowej, służbie zdrowia (szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni...

Zarządzanie przez kompetencje

24 / 3 / 2016

W dzisiejszej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej tradycyjne,  sztywne modele opisujące  zakres obowiązków pracownika  oraz wymagania stanowiskowe przestają przystawać  do warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i coraz mniej wspierają realizację celów przedsiębiorstwa.  Zakres obowiązków nic nie mówi się o czynnikach, które warunkują efektywność pracy, w szczególności  brak w nich odniesienia do oczekiwanych rezultatów.

W warunkach obecnej konkurencji rynkowej oczekuje się kompetencji zawodowych, zapewniających profesjonalne  podejście do realizacji powierzonych zadań, przekładających się na realizację strategicznych celów organizacji; przy czym przez kompetencje rozumie się dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania...

Zarządzanie wiedzą (knowledge management)

24 / 3 / 2016

W ostatnich dekadach zachodzą szybkie i ważkie zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw.  Główną ich przyczynę stanowi, oprócz globalizacji, szybki rozwój technologii informatycznych, niezwykle szybkie tempo zachodzących przemian ekonomiczno-gospodarczych, nieprzewidywalność i ostrość zmian, rosnące wymagania klientów, zaostrzająca się konkurencja o charakterze globalnym.
Nie dziwi więc, że następuje przełom w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, w  stosowanych koncepcjach zarządzania. Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań umożliwiających im permanentną adaptację i skuteczne funkcjonowanie w obecnym turbulentnym otoczeniu biznesowo-gospodarczym.  Uświadamiają sobie, że dotychczasowe zasoby jawią się coraz bardziej drugorzędne w stosunku do wiedzy, która staje się głównym czynnikiem...

Szerokości dróg transportowych

23 / 11 / 2015

Poniżej podajemy przydatne wytyczne dotyczące szerokości dróg transportowych na halach produkcyjnych, budynkach przemysłowych:

norma PN-68/M-78010 - Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.:
Punkt 2.2 Szerokość dróg transportowych.
2.2.1. Zalecane szerokości dróg transportowych w budynkach przemysłowych – na odcinkach prostych i na zakrętach, w zależności od szerokości ładunku, który przenosi pieszy, należy obliczać wg wzorów:

 • b = a + 30 cm - dla ruchu jednokierunkowego
 • b = 2a + 60 cm - dla ruchu dwukierunkowego

gdzie:

 • a - szerokość ładunku niesionego przez pieszego (w cm),
 • b - szerokość drogi transportowej (w cm), która nie może być mniejsza niż 120 cm.

Rozporządzenie...

Optymalizacja transportu

23 / 11 / 2015

Metoda Blocha-Schmigalli, zwana również jako procedura trójkąta Schmigalli:

Jest to jest to metoda optymalnego rozmieszczania punktów zależnych pomiędzy którymi odbywa się przemieszczanie materiału, osób, dokumentów lub informacji. Służy do przestrzennego rozmieszczenia tych punktów w taki sposób aby punkty pomiędzy którymi następuję największa ilość przepływu danego czynnika (materiał, człowiek, informacje) znalazły się jak najbliżej siebie. Punkty te rozmieszczane są na siatce trójkątów dzięki czemu można opracować optymalne rozłożenie dużej ilości takich punktów. Rozmieszczenie tych punktów na siatce trójkątów jest podstawą do dalszego planowania rozmieszczenia przestępnego poszczególnych obiektów. Zastosowanie tej metody pozwala na lepszą organizację pracy,...

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE