+48 22 290 55 44 info@staworzynski.com

OTIF - zgodność dostawy

23 / 11 / 2015

OTIF - (On Time In Full) - wskaźnik określający procentowy poziom perfekcji dostawy (zgodności z zamówieniem). Jest to iloczyn trzech mierników podrzędnych:

 • zgodności ilościowej, 
 • jakości,
 • terminowości,

Przykład dla 1000 dostaw:

 • zgodnych ilościowo było 990, to wskaźnik zgodności ilościowej Z= 990/1000=99%
 • błędy jakościowe zdiagnozowano w 50 dostawach, to wskaźnik jakości dostaw (dostawy bez błędów jakościowych) J= 950/1000=95%
 • w terminie dostarczono 900, wskaźnik terminowości T=900/1000=90%
 • OTIF = ZxJxT=99%x95%x90%=84,6%

UWAGA!!!

Przy liczeniu zgodności dostaw wg w/w standardu OTIF powinno się wprowadzić element "wagi" poziomu niezgodności dla poszczególnych elementów. Tą wagą jest...

Etatyzacja

19 / 11 / 2015

Etatyzacja (etat – fr. état 'stanowisko') działanie polegające na ustaleniu wysokości zatrudnienia w odniesieniu do rzeczywistego obciążenia pracą (ilości i czasochłonności wykonywanych wszystkich zadań) w całym przedsiębiorstwie, instytucji lub wybranej komórce, wydziale, departamencie. W ramach działań etatyzacji, weryfikacji zapotrzebowania na poszczególne etaty opracowywane są wysokości pensji i budżet przeznaczony na wynagrodzenia. Etatyzacja jest istotnym i często realizowanym elementem kompleksowej restrukturyzacji firm. 

Przeprowadzamy kompleksowe projekty i szkolenia w zakresie etatyzacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, centrach logistycznych, urzędów administracji państwowej, służbie zdrowia (szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni...

Zarządzanie przez kompetencje

24 / 3 / 2016

W dzisiejszej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej tradycyjne,  sztywne modele opisujące  zakres obowiązków pracownika  oraz wymagania stanowiskowe przestają przystawać  do warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i coraz mniej wspierają realizację celów przedsiębiorstwa.  Zakres obowiązków nic nie mówi się o czynnikach, które warunkują efektywność pracy, w szczególności  brak w nich odniesienia do oczekiwanych rezultatów.

W warunkach obecnej konkurencji rynkowej oczekuje się kompetencji zawodowych, zapewniających profesjonalne  podejście do realizacji powierzonych zadań, przekładających się na realizację strategicznych celów organizacji; przy czym przez kompetencje rozumie się dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania...

Zarządzanie wiedzą (knowledge management)

24 / 3 / 2016

W ostatnich dekadach zachodzą szybkie i ważkie zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw.  Główną ich przyczynę stanowi, oprócz globalizacji, szybki rozwój technologii informatycznych, niezwykle szybkie tempo zachodzących przemian ekonomiczno-gospodarczych, nieprzewidywalność i ostrość zmian, rosnące wymagania klientów, zaostrzająca się konkurencja o charakterze globalnym.
Nie dziwi więc, że następuje przełom w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, w  stosowanych koncepcjach zarządzania. Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań umożliwiających im permanentną adaptację i skuteczne funkcjonowanie w obecnym turbulentnym otoczeniu biznesowo-gospodarczym.  Uświadamiają sobie, że dotychczasowe zasoby jawią się coraz bardziej drugorzędne w stosunku do wiedzy, która staje się głównym czynnikiem...

Szerokości dróg transportowych

23 / 11 / 2015

Poniżej podajemy przydatne wytyczne dotyczące szerokości dróg transportowych na halach produkcyjnych, budynkach przemysłowych:

norma PN-68/M-78010 - Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.:
Punkt 2.2 Szerokość dróg transportowych.
2.2.1. Zalecane szerokości dróg transportowych w budynkach przemysłowych – na odcinkach prostych i na zakrętach, w zależności od szerokości ładunku, który przenosi pieszy, należy obliczać wg wzorów:

 • b = a + 30 cm - dla ruchu jednokierunkowego
 • b = 2a + 60 cm - dla ruchu dwukierunkowego

gdzie:

 • a - szerokość ładunku niesionego przez pieszego (w cm),
 • b - szerokość drogi transportowej (w cm), która nie może być mniejsza niż 120 cm.

Rozporządzenie...

Optymalizacja transportu

23 / 11 / 2015

Metoda Blocha-Schmigalli, zwana również jako procedura trójkąta Schmigalli:

Jest to jest to metoda optymalnego rozmieszczania punktów zależnych pomiędzy którymi odbywa się przemieszczanie materiału, osób, dokumentów lub informacji. Służy do przestrzennego rozmieszczenia tych punktów w taki sposób aby punkty pomiędzy którymi następuję największa ilość przepływu danego czynnika (materiał, człowiek, informacje) znalazły się jak najbliżej siebie. Punkty te rozmieszczane są na siatce trójkątów dzięki czemu można opracować optymalne rozłożenie dużej ilości takich punktów. Rozmieszczenie tych punktów na siatce trójkątów jest podstawą do dalszego planowania rozmieszczenia przestępnego poszczególnych obiektów. Zastosowanie tej metody pozwala na lepszą organizację pracy,...

5-WHY

23 / 11 / 2015

Metoda 5-WHY jako skuteczny sposób identyfikowania usterek

    Metoda 5-WHY z języka angielskiego "5-Dlaczego?" jest jedną z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów/defektów. Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu. Twórcą metody 5-WHY jest Sakichi Toyoda
    Zadawanie kilku pytań „Dlaczego?”  (z ang. Why?) pozwala dojść do źródła zakłóceń, gruntownie zbadać ich przyczynę i skupić się na ich skutecznym rozwiązywaniu. Dzięki zadawaniu pytań „ Dlaczego?” problem staje się bardziej zrozumiały przez co podstawowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania i wyeliminowania. Analiza 5-WHY pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • dlaczego powstał problem?
 • dlaczego go nie zauważyliśmy?
 • ...

Metody

23 / 11 / 2015

Kilka metod optymalizacji

Metoda MTM - Metodę MTM opracowywali pracownicy biura organizacji ,,The Methods Engineering Council,, w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych.
//H.B.Maynard, G.J.Stegemerten, J.L.Schwab. 1940 –1948//
budowa metody MTM powstała z pomysłu skojarzenia metody F.W.Taylora (badanie czasu) oraz prac F.B.Gilbretha (badanie ruchów)
Rozwinięcie prac F.B Gilgretha i doprowadzenie podziału operacji do ruchów elementarnych, z określeniem czasy trwania każdego, spowodowało konieczność ustalenia nowej jednostki czasu, umożliwiające obliczanie. Pierwotne wartości MTM były wyrażone liczą klatek taśmy filmowej na każdy ruch podstawowy. Uznano jednak za wskazane zmienić ustaloną w ten sposób jednostkę wynoszącą 1/16 sekundy (przesuw taśmy filmowej wynosił...

Poka-Yoke

23 / 11 / 2015

    Poka-Yoke (ang. mistake proofing, error proofing) jest metodą zapobiegania wadom pochodzącym z błędów i pomyłek, które popełnia człowiek poprzez nieuwagę i brak koncentracji.

    Przy produkcji są sytuacje, gdzie na błędy pozwolić sobie nie można. Na etapie produkcyjnym można jednak zapobiec powstaniu wad. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się metoda Poka-Yoke, która nie dopuszcza do powstania błędu lub pozwala szybko go wykryć, jeszcze przed powstaniem wady.

    Za twórcę Poka-Yoke uważa się Shigeo Shingo – japońskiego inżyniera z fabryki Toyota, który jest jednocześnie wynalazcą metody SMED. Shingao kierował się starą i dobrze znaną prawdą głoszącą, iż błąd to rzecz ludzka i zaproponował, by zamiast zmuszać pracownika do stuprocentowej koncentracji zastosować na jego...

Techniczne jednostki czasu

23 / 11 / 2015

Jednostki czasu wykorzystywane do normowania czasu:

HM - (niem. Hundertstel Minuten) - jednostka czasu stosowana przy pomiarach metodą chronometrażu. 1 HM = 0,01 s. lub 1 min = 100 HM.

więcej na niemieckojęzycznej Wikipedii:  http://de.wikipedia.org/wiki/Minute

 

TMU (ang. Time Measurement Unit) - jednostka pomiaru czasu stosowana przy analizach ruchów elementarnych, m.in. MTM.

1TMU = 0,036 sek, 1 godzina = 100 000 TMU

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE