+48 22 290 55 44 info@staworzynski.com

CZIDO

7 / 1 / 2018

CZIDO jest to najstarsza japońska filozofia doskonalenia i osiągania sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Więcej o tej filozofii napiszemy wkrótce umieszczając pełny artykuł. 
Obecnie w jęzuku polskim nie ma dostępnej literatury ani żadnych innych ogólnodostępych materiałów.

Strategia 10/20/30

19 / 12 / 2017

Strategia 10/20/30 na miarę najskuteczniejszego stylu zarządzania

Założeniem tej strategii jest maksymalne uproszczenie kluczowych celów przedsiębiorstwa i operowanie na nadrzędnym poziomie (na przykład ponad strategiczną kartą wynikową – „balanced scorecard”) tylko 3 czynnikami, które przyjmuje się jako najistotniej wpływające na sukces firmy. Zakłada operowanie 3 kluczowymi zagadnieniami:

  • 10 – dekalog wartości.
  • 20 – rentowność.
  • 30 – rozwój.

Jest na tyle uniwersalna i jednoznaczna, że może być stosowana praktycznie przez każde przedsiębiorstwo. Może być świetnym uzupełnieniem strategii korporacyjnej lub podstawą dla również mniejszych przedsiębiorstw.

Wartości strategiczne:

  • 10 wartości godnościowych, które są...

ERGO Lean Management

18 / 11 / 2015

ERGO lean - jest to rozszerzenie filozofii lean management oraz najlepszych praktyk optymalizacji procesów powiązanych z poszanowaniem godności człowieka.

ERGo lean jest filozofią lean management uzupełnioną o zasady:

  • ergonomii i humanizacji pracy, otoczenia, warunków oraz relacji między ludzkich,
  • zarządzania godnościowego i zarządzania przez wartości w połączeniu z zarządzaniem przez cele (MBO) - dignity based management skr. DBM.

ERGO lean management jest wypracowanym przez wieloletnie doświadczenie naszym unikatowym podejściem do skutecznej optymalizacji, zwiększania wydajności pracy i eliminacji kluczowych źródeł marnotrawstwa.

Myślą przewodnią zastosowania filozofii ERGO lean jest ZDROWE ODCHUDZANIE FIRMY, czyli takie wdrażanie...

Współczesny etos pracy

8 / 6 / 2016

 Współczesny etos pracy – szansa na poprawę stosunków pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami w warunkach polskiej gospodarki.

         Słowo „etos” w tłumaczeniu greckim „zwyczaj” czy „uosobienie”, w rozumieniu definicji oznacza składową kilku wzorów kulturowych określonych, jako idealne, wzorowe w odniesieniu do danej kultury lub grupy społecznej. Objęte etosem wzorce, stanowią normy i wartości a także całokształt stosunków międzyludzkich i relacji pomiędzy członkami określonej zbiorowości społeczeństwa. Wyrażane są zatem, jako jedna wspólna całość dla określonej zbiorowości, wyznającej te same przekonania i cechy. Obrazem i wynikiem istnienia etosu w określonym i m.in. połączonym kulturowo społeczeństwie, jest miara wartości godnościowych względem większości...

Czym jest praca dla człowieka?

18 / 11 / 2015

LABOREM EXERCENS ENCYKLIKA JANA PAWŁA II O PRACY LUDZKIEJ - wybrane fragmenty:

Podstawą wartości pracy jest sam człowiek.Wynika stąd fundamentalny wniosek etyczny:

człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, ale praca jest „dla człowieka”, a nie człowiek „dla pracy”.

Praca jest dobrem człowieka.
Dobrem odpowiadającym godności człowieka, pomnażającym ją. Przez pracę człowiek przekształca przyrodę, ale także bardziej „staje się człowiekiem”. Fakt ten nie usuwa obawy, że praca, przez którą materia jest uszlachetniana, może niszczyć godność ludzką. Pracy można w różny sposób użyć przeciw człowiekowi, można go karać obozowym systemem pracy, można z pracy czynić środek ucisku i wyzysku. Dlatego powinnością jest przestrzeganie społecznego ładu pracy, który...

Zarządzanie godnościowe

18 / 11 / 2015

Zarządzanie godnościowe (skr. ZG; ang. dignity based management skr. DBM) jest to paradygmat zarządzania, w którym motywowanie do pracy i zarządzanie procesem pracy oparte jest na potrzebie godności własnej osób pracujących i zarządzających.Mieszczą się w tym paradygmacie różne autorskie metody motywowania i zarządzania, które podmiotowo traktują pracujących i pozwalają im zaspokajać pracą potrzebę godności własnej.Zarządzanie godnościowe jest przeciwieństwem paradygmatu „kija i marchewki”, w którym za główny motywator do pracy przyjmuje się korzyści materialne, wynagrodzenie jest głownie prowizyjne lub premiowe, na czele zespołów pracowniczych stoją przełożeni wydający polecenia podwładnym, kontrolujący ich wykonanie i odpowiednio do tego stosujący kary i nagrody.

Źródło: ...

Ekonomika ruchów elementarnych - MTM

23 / 11 / 2015

 
Ekonomika Ruchów Elementarnych jest zasadą kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodnych z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych ukierunkowana jest na wykonanie zadania jak najmniejszą ilością ruchów jak najmniej czasochłonnych wykonywanych równocześnie obydwiema rękami. Połączenie zasady ekonomiki ruchów elementarnych z zasadami filozofii "lean manufacturing" pozwala w procesie optymalizacji i standaryzacji metod pracy na bardziej precyzyjne zdefiniowanie czynności dodających wartość i będących marnotrawstwem. Określenie czynności dodających wartość na poziomie ruchów elementarnych pozwala na jeszcze lepsze kształtowanie optymalnych metod...

Ergonomia

19 / 11 / 2015

Ergonomia

Ergonomia jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Dziś technika to skomplikowane systemy złożone z ludzkich i maszynowych komponentów. Aby mogły one efektywnie działać niezbędne jest dostosowanie podsystemu technicznego do podsystemu ludzkiego. Konieczny jest zatem pewien zakres wiedzy o człowieku. Procesy projektowania systemów: człowiek-obiekt techniczny, w którym decydującą rolę spełniają kryteria decyzyjne z obszaru ergonomii, nazywamy projektowaniem ergonomicznym.

Twórcą słowa i pojęcia ERGONOMIA jest Wojciech Bogumił Jastrzębowski. W 1857 roku opublikowano w poznańskim czasopiśmie „Przyroda i Przemysł” jego pracę „Rys Ergonomji czyli Nauki o Pracy opartej na naukach poczerpniętych z Nauki Przyrody...

Jak zwiększać wydajność przez ergonomię i humanizację

19 / 11 / 2015

 

Ergonomia i humanizacja pracy kluczem do sukcesu rozwoju firmy.

  • Jak dzięki poprawie ergonomii i humanizacji pracy zwiększyć wydajność pracowników?
  • Czy ergonomiczne kształtowanie i humanizacja, poprawa bezpieczeństwa wpływają na wydajność?

Poniżej próba odpowiedzi na powyższe pytania w oparciu o doświadczenia w optymalizacji procesów i zwiększaniu wydajności pracy.

Osobiście wielokrotne prowadząc warsztaty dla pracowników operacyjnych, bezpośrednio produkcyjnych w zakresie „odchudzania firm” otrzymywałem jasne deklaracje dotyczące najistotniejszych celów jakie chcieli by osiągnąć w swojej pracy zawodowej. Wielu managerom wydaje się, że tym najważniejszym celem jest wzrost wynagrodzenia. Jest to jednak bardzo mylne stwierdzenie, ponieważ...

Intralogistyka

5 / 7 / 2017

Na przestrzeni ostatnich lat, wraz z popularyzacją modelu Lean Manufacturing, zwiększa się zainteresowanie Intralogistką, czyli logistyką wewnątrzzakładową. Obejmuje ona wewnętrzny obrót surowców od chwili ich przyjęcia w magazynie do wydania gotowego produktu z magazynu wyjściowego, a jej głównym celem jest wytworzenie przy użyciu właściwego sposobu dobrej jakości produktu, we właściwym czasie, we właściwej ilości zgodnej z zapotrzebowaniem, dostarczenie go do właściwego miejsca, ale oczywiście przy jak najniższych kosztach, a najlepiej przy zerowych stratach.  Jest to szczególnie istotny proces bezpośrednio związany z produkcją metodami just-in-time oraz just-in-sequence, które są coraz częściej stosowane, głównie w dużych przedsiębiorstwach stawiających nacisk na ciągłe doskonalenie...

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE